برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نقش و اهمیت «میکوریزا» در جذب و تثبیت «فسفات» و امکان بیوتکنولوژی«میکوریزا» در جذب «فسفات» توسط گیاهانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: زیست شناسی

پژوهشگران: 
شریفی مظفر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1378

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و قابل بهره برداری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

«میکوریزا» یک رابطه هم زیستی بین برخی قارچ ها با ریشه گیاهان است که از دو بخش «Mycer» به معنای قارچ و «Rhizae» به معنای ریشه تشکیل شده است. «میکوریزا» دارای انواع مختلف«اندومیکوریزا، اکتومیکوریزا، اکتندومیکوریزا، اریونوئید، مونوتروپوئید، اریکوئید و اورکید» می باشد.
هم زیستی بین ریشه و قارچ های میکوریزا، برای هر دو مفید بوده و در تامین موادغذایی مورد نیاز به همدیگر کمک می کنند. پراکندگی اکولوژیکی قارچ های میکوریزا و توزیع آن ها در خاک مناطق مختلف تحت تاثیر شرایط مختلف قرار می گیرد و در صورتی که گیاه میزبان مناسب خود را بیابند با آن هم زیست می شوند. قارچ های میکوریزا پس از هم زیست شدن بر برخی جنبه های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه اثر گذاشته و موجب بهبود رشد، روابط آب در گیاه، مقاومت در مقابل تنش های محیطی از جمله شوری و خشکی، مقاومت در مقابل عوامل بیماریزا، افزایش جذب «فسفات» توسط ریشه، افزایش جذب سایر موادغذایی، افزایش فسفات قابل جذب و مواردی از این قبیل می شوند.
اثرات مفید قارچ های میکوریزا برحسب نوع گیاه، نوع قارچ هم زیست و شرایط محیطی متفاوت است و ممکن است یک قارچ میکوریزا در یک شرایط محیطی با یک گیاه معین بهتر از شرایط دیگر یا با گیاه دیگر هم زیستی کند و اثرات بیش تری بر گیاه میزبان داشته باشد.رابطه هم زیستی قارچ های میکوریزا و ریشه گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک، خاک هاهی شور و کمبود فسفات اهمیت بیشتری دارد.
بنابراین ایجاد شرایط مناسب برای هم زیست شدن قارچ های میکوریزا با گیاه میزبان مناسب، اثر بیش تری بر رشد گیاهان و مقاومت آن ها در مقابل عوامل نامساعد محیطی دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):