برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه بیولوژی و رده بندی «سرپایان»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: زیست شناسی

پژوهشگران: 
فرمحمدی سیف اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1370

کارفرما: سازمان شیلات

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

خلیج فارس و دریای عمان دارای ذخایر زیستی فراوانی است که روزبه روز بر تعداد این ذخایر افزوده می شود و بسیار اتفاق می افتد که قبل از اینکه صاحبان اصلی این سرزمین ها از وجود جانوران با ارزش اطلاع داشته باشد بیگانگان از آن ها استفاده کنند. هدف طرح، شناسایی گروهی از موجودات باارزش این دریا به عنوان «سفالوپورا» یا سرپایان است که مورد استفاده فراوان خوراکی و دارویی از آن ها می شود.
این طرح بعد از بحث بر روی«مرفولوژی» و «فیزیولوژی» به رده بندی و نحوه صید اشاره می کند و با توجه به ارزش آن ها جهت انجام کشت «آبرورزی» به مکانیسم تولیدمثل اشاره نموده و در بخش آخر با توجه به ارزش صادارتی موجود، به جمع آوری و بازیابی اشاره می کند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):