برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مشابه سازی سیستم تعلیق خودرو (سواری و سنگین)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
حسابی شهاب (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1368

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

از اواسط قرن حاضر نیاز به راحتی و سهولت سفر برای سرنشینان خودروها به صورت جدی مطرح گردید. به دنبال درک این نیاز، تحقیقات متعددی برای یافتن روش های مناسب و اقتصادی آغاز شد که ثمره آن روش مشابه سازی به وسیله مدل ریاضی بود. این روش به همراه دانش فنی و تجارب آزمایشگاهی مربوط ما را در طراحی یا بهبود سیستم های تعلیق خودروها توانمند می سازد.
با توجه به نیاز کشور در طراحی و بهبود سیستم های تعلیق با کمک برنامه های کامپیوتر شبیه سازی، این پروژه تعریف و به اجرا گذاشته شد. برنامه کامپیوتری موجود قادر است خودرو را در مدل های مختلف بررسی نموده و پاسخ فرکانسی جرم معلق و «اکسل» ها را نسبت به ورودی جاده تهیه نماید که بدین وسیله اطلاعات مورد نیاز برای طراحی سیستم تعلیق به دست خواهد آمد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده عبارت است از:
- مطالعه روی سیستم های تعلیق و روش متداول مدل نمودن سیستم تعلیق در دنیا
- هماهنگ کردن اطلاعات و یک سو ساختن آن ها برای تصمیم روی مدل نمودن خودروژ
- تهیه شش مدل جامع از خودرو (برای انواع خودروهای سبک و سنگین) و تهیه معادلات دینامیکی حاکم بر آن ها
- تهیه برنامه کامپیوتری برای تحلیل و محاسبه عددی روی معادلات به دست آمده و تهیه استخراج نتایج به شکل گرافیکی
- تهیه اطلاعات (
Data) خودروهای مختلف و بررسی سیستم تعلیق آن ها
- تهیه برنامه کامپیوتری برای تعیین فرکانس های طبیعی و شتاب های عمودی و جانبی خودرو
- بررسی کیفی تاثیر «المان»های مختلف خودرو روی رفتار دینامیکیکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):