برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین جهش های شایع و نادر ژن CFTR در بیماران دچار فقدان مادرزادی دو طرفه مجرای وازدفران (CBVAD)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 

ـ نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان و در درمان (ناباروری) مورد بهره برداری قرار گرفته است.


 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

یکی از علل مهم ناباروری در مردان فقدان مادرزادی دو طرفه مجرای واز دفران (CBAVD) می باشد که در پی وقوع جهش در ژن CFTR ایجاد می شود. اساس مولکولی بیماری بطور کامل شناسایی نشده است ولی اکثر بیمارانCBAVD  جهشی در یکی از آلل های خود دارند. عدم وجود مجرای واز دفران (CBAVD) تقریبا در %95 مردان مبتلا به بیماری مغلوب اتوزومی فیبروز کیستیک (CF) دیده می شود که باعث عقیمی می گردد. شیوع بیماری CF در جمعیت سفید پوستان 1 در هر 2500 تولد زنده است و فراوانی ناقلین آن خیلی بیشتر و در حدود 1 در 25 می باشد ژن CFTR بر روی بازوی بلند کروموزوم 7 (7q31) در حدود kb2500 از طول DNA را اشغال کرده است. این ژن 37 اگزون دارد و مسوول ساخت یک پروتئین غشایی بزرگ با وزن 170 کیلو دالتن می باشد. تاکنون جهش های زیادی برای ژن CFTR شناخته شده که تعدادی از آنها شایع تر بوده ولی فراوانی آنها در جمعیت های مختلف متفاوت می باشد لذا باید در هر جمعیتی بطور جداگانه محاسبه گردد. در مطالعات انجام شده در کشورهای دیگر فراوانی جهش های F508، W1282، A120T، R117H، G542X و N1303K به ترتیب بیشترین موارد ایجاد کننده بیماری است.
در این مطالعه تعداد 112 بیمار غیر مبتلا به فیبروز کیستیک که فاقد مجرای وازدفران بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. 5 بیمار دارای موتاسیون در هر دو کپی ژن
CFTR و بدون پلی مورفیسم T5 بودند. 85 بیمار نیز دارای حداقل یک موتاسیون در یک کپی از ژن CFTR بودند که از بین آنها 46 بیمار دارای حداقل یک پلی مورفیسم T5 در یک آلل بودند. در 21 مورد از بیماران هیچگونه موتاسیون یا پلی مورفیسمی دیده نشد. ژنوتایپ T5/M470 در 19 بیمار، T5/V470 در 3 بیمار و T5 با شکل هتروزایگوت M470V در 24 بیمار CBAVD یافت شد. همچنین 28 مورد حامل دلیشن F508 بودند. اغلب بیماران CBAVD موتاسیون ژن CFTR بودند. ترکیبی از پلی مورفیسم T5 در یک کپی از ژن CFTR به همراه موتاسیون ژن CFTR در کپی دیگر اصلی ترین علت CBAVD در ایران است.
در این مطالعه یک موتاسیون
(K536x) nonsense در ناحیه NBD1 و در موتاسیون (Y122H, T338A) missense در نواحی M2 و M6 ژن CFTR در جمعیت مورد مطالعه تشخیص داده شد، که قبلا گزارش نگردیده است.کلیدواژگان: فقدان مادرزادی دو طرفه مجرای وازدفران، جهش، CFTR

 
 
Title:

(Mutation analysis of CFTR gene in patients with congenital bilateral absence of vas deferens (CBAVDAbstract:

One of the important causes of infertility in men is Congenital bilateral absence of vasodefrens Duct (CBAVD) that occurs in mutation of CFTR. Molecular basis of this disease is not known completely, but absence of vasodefrens duct (CBAVD) is found in approximately 95% of men with autosomal recessive disease Cystic Fibrosis (CF), which causes infertility. The prevalence of CF among Caucasian is 1 per 2500 live births and the frequency of its transmitters is greater, about 1 per 25 live births. The gone CFTR of the long armof chromosome 7(7q31) occupies about 2500 Kb from DNA height. This gene has 37 exons and is responsible for construction of a huge membrane protein with 120 kilo Dalton weight Up to now, numerous mutations have been recognized for CFTR that some of them are more common, but the frequency of them in various population is different, therefore, must be separately figured out in every population. In prexious studies in other countries the prevalence of mutations on F505, W1282, A120T, R117H, G542X and N1303K are the most causes of the disease.
In this study, 112 patients with the absence of vasdefrens duct and no manifestations of cystic fibrosis (CF) have been investigated for mutations and polymobhisms. Five patients had mutations in both copies of CFTR gene, witho 5T allele polymorphisms. Eighty-five patients had a mutation in at least one copy of CFTR, and of these patients, 46 had one 5T allel. In 21 patients, no CFTR and 5T mutations were found. 5T/M470 genotype was found in 19 patient, 5T/V470 was found in 3 and 5T with heterozygote form of M470 was found in 24 CBAVD patient. In CBAVD patient, 28 F508del were identified. Most of the patients with CBAVD have mutations in CFTR gene. The combination of the 5T allele in one copy of the CFTR gene with a CF mutation in other copy is the most common cause of CBAVD in Iran.
Also in this study one novel nonsense mutation (K536X) in NBD1 region and two novel missense mutation (Y122H, T338A) in M2 and M6 regions of CFTR gene have been detected.Keyword(s): CBAVD, Mutation, CFTR