برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نمادهای کالبدی شهر و شهرسازی در قرآن با رویکرد اجراییگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: شهرسازی

پژوهشگران: 
میره محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1388

کارفرما: اداره کل تحقیق و توسعه معاونت امورمناطق شهرداری تهران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش به کارفرما و ارائه پیشنهادهای اجرایی در زمینه پیاده کردن دیدگاه های قرآنی در شهرها.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

امروزه شاهد آن هستیم که اکثر مکاتب علمی و فکری شهرسازی نوین توان حل مشکلات شهرها را ندارند. جالب توجه اینکه این مشکلات در کشورهای اسلامی و ازجمله ایران بارزتر است. این در حالی است که ما مسلمانان اعتقاد داریم خداوند از طریق قرآن راه و روش زندگی را برای بشر مشخص نموده است و می توان از این کتاب آسمانی در راه حل مشکلات خویش استفاده نمود. ولی جالب توجه این که تاکنون از قرآن در زمینه ساخت و طراحی شهرها استفاده نشده است. طرح حاضر درصدد بوده که با بررسی آیات قرآن و تفاسیر آن به استخراج شعائر و نمادهای کالبدی شهر پرداخته و در نهایت چگونگی کاربرد و اجرای آن ها را در عصر حاضر به بحث گذارد.
تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و روش از نوع روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است و تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات نظری مورد نیاز از دو گروه منابع قرآنی (قرآن کریم و تفاسیر مربوط به آن)، منابع شهرسازی، دسته بندی و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده، از طریق روش تحلیل محتوا، آیات قرآنی بر اساس آگاهی های شهرسازی و مبانی نظری شهرسازی مجریان طرح مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد شده است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):