برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رقابت پذیری زنجیره عرضه کشمش و زعفران با تاکید بر اقتصاد هزینه مبادلهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: پژوهشی اقتصاد

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  شهریور 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

در دهه اخیر با تلفیق رشته های علمی مختلف، نظریه ها و الگوهای رقابت پذیری توسعه یافته اند. بخشی از این تلاش ها ناشی از شدت گرفتن درجه رقابت بین کشورها در نتیجه فرآیند جهانی شدن است. طرح حاضر تلاشی است برای توسعه نظری در زمینه ادبیات رقابت پذیری از طریق برقراری ارتباط بین رقابت پذیری و هزینه مبادله. اقتصاد هزینه مبادله بعنوان یک الگوی نظری تحلیل رفتار اقتصادی و سازماندهی صنعتی، ابزاری نیرومند در اختیار محققین قرار داده که نحوه سازماندهی بنگا ه های اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. در همین راستا برای برقراری ارتباط بین رقابت پذیری و هزینه مبادله، از یک طرف اهمیت شیوه سازماندهی در کارایی زنجیره های عرضه و از طرف دیگر نقش هزینه های مبادله در ساختارهای سازماندهی برجسته شده است. ادعای نظری این تحقیق این است که، هر مرحله زنجیره عرضه کانون تصمیم گیری هایی است که نتیجه آن تصمیم می تواند بر عملکرد دیگر اعضاء زنجیره اثر بگذارد (اثرات خارجی)، بنابراین در برخی موارد استراتژی بهینه جزیی (رقابت پذیری تک تک بنگاه ها) در دستیابی به بهینه کل سودمند نیست و مزیت رقابتی محصول نهایی با تغییر سازماندهی زنجیره عرضه بهبود می یابد. به خصوص در شرایطی که کالا همگن نباشد (مانند تنوع محصولات کشاروزی از نظر کیفیت) سازماندهی های بدیل زنجیره عرضه می تواند از طریق بهبود جریان وجوه، کالا و اطلاعات به رقابت پذیری کل زنجیره کمک نماید. اما از آنجاکه محیط نهادی قادر نیست هزینه مبادله شیوه های سازماندهی بدیل را تخفیف دهد، فعالین اقتصادی زنجیره های عرضه تمایلی به تغییر شیوه سازماندهی آن ندارند. لذا سیکل بسته ای پایدار می ماند که در جهت کاهش رقابت پذیری محصولات مذکور فعال است.
طرح حاضر با بهره گیری از شواهد میدانی و مستندات موجود، ضمن احصا شیوه های سازماندهی زنجیره عرضه دو کالای عمده صادراتی ایران (زعفران و کشمش)، با استفاده از الگوی الماس گون پورتر، وضعیت عوامل رقابت پذیری زنجیره های مذکور را ارزیابی کرده است. همچنین با استفاده از ابزارهای تحلیلی هزینه مبادله (الگوی ویلیامسون) برخی از موانع رقابت پذیری این زنجیره ها تجزیه و تحلیل شده است.
الگوی نظری و شواهد تجربی، در سطح کلان (سیاستگذاری رقابت پذیری ایران) و در سطح خرد (سیاست گذاری جهت تقویت قدرت رقابت پذیری دو محصول کشمش و زعفران) ملاحظاتی را به همراه داشته است. در سطح کلان نتیجه گرفته ایم که رقابت پذیری ملی چیزی جز بسترهای مناسب برای رقابت پذیری زنجیره های عرضه نیست. بنابراین محیط مناسب برای رقابت پذیری دایما و در تناسب با نیازهای زنجیره های عرضه، متحول می شود. این مهم به اصلاح و کامل شدن شاخص های رقابت پذیری مرسوم یاری می رساند. همچنین در سطح خرد، بررسی عوامل رقابت پذیری در زنجیره عرضه کشمش و زعفران و تحلیل ارتباط متقابل و تعاملی آنها حاکی از آن است که
:
1- از آنجاکه بیشتر مزیت نسبی ایران در این دو محصول به عوامل اولیه متکی است، مزیت رقابتی ایران در معرض تهدید قرار گرفته و بخشی از نابرابریهای در توزیع منافع بین فعالین حلقه های مختلف ناشی از این امر است. لذا برای کسب مزیت رقابتی لازمست عوامل پیشرفته در حلقه تولید زنجیره های عرضه سهم بیشتری پیدا کنند.
2- برای ورود به بازارهای خارجی یکی از گامهای اساسی اصلاح تقاضای داخلی است.
3- شواهد حاکی از ضرورت کنترل رقابت مخرب در بازرگانی خارجی محصول زعفران بود. پیشنهاد تحقیق حاضر تقویت نقش تشکل ها و اتحادیه ها در این زمینه است
.
4- تقویت انگیزه بازرگانی داخلی کشمش به سرمایه گذاری و تحدید دارایی در این محصول می تواند بخشی از سیکل معیوبی که به کاهش کیفیت این محصول منجر شده را اصلاح نماید
.
5- از یک طرف عدم اطمینانهای محیطی و تحدید دارایی پایین و از طرف دیگر وجود اعتماد و کارایی شبکه واسطه خارجی، انگیزه بنگاه ها را برای ورود به بازاریابی گسترده خارجی کاهش داده است. تقویت نقش اتحادیه ها و تشکل ها در کنار مقررات گذاری و افزایش هزینه های ورود و خروج می تواند انگیزه بنگاهها به درجات بالاتر ادغام بازاریابی را موجب شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

In recent decades, international trade theories have changed enormously because traditional theories have been faced serious critics. This evolution consists of interdisciplinary effort in economics, management, politics and other social science. Generally, interdisciplinary approaches have advantages and disadvantages. On one hand, these approaches are consistent with competitive environment. So it could explain competitiveness better, while it provides explicit policies.  On the other hand, as the number of explanatory variables increases, the result may not be well defined. Therefore, in order to reduce disadvantage, more interdisciplinary studies are needed. In the context of competitiveness, and specifically in Porter’s approach, theoretical development has faced difficulties.
In this study emphasize is on theoretical aspect of Porter’s competitiveness theory. We are interested in understanding Porter’s theory. Moreover, how we could combine transaction costs theory to the Porter’s diamond. To establish the relationship between competitiveness and transaction costs in this study, we focus on organization in effectiveness of supply chain, and role of transaction cost in organization structure.
We choose two exported products – raisin and saffron – and analyze competitiveness by using Porter’s framework. Then, we develop the framework by introducing transaction costs as an important explanatory variable.
Theory and empirical study imply some considerations in making policies, both in macro level, Iran national competitiveness, and in the micro, competitiveness in raisin and saffron supply chains. In macro level, national competitiveness is the surrounding environment for competitiveness in supply chains. This causes the development of competitive indexes. In micro level, we find that:
1- Since the comparative advantage of Iran in saffron and raisin depends on initial factors, Iran competitive advantage is faces a big challenge and this causes some unbalances in benefit distribution between agents in supply chain. Therefore, more advanced factors should be used in production part of supply chain.
2- Successful entering in foreign market requires reform in domestic market.
3- Distractive competition should be controlled by establishing and empowering unions.
4- Reform in domestic trade needs investment and latter requires more asset specification in raisin supply chain. This could increase the quality of producing raisin.
Environment uncertainty and low asset specification in domestic supply chain and trust and effectiveness foreign Intermediary decrease the incentive for international marketing. Empowering unions and regulation in addition to increasing the entering and exiting cost may cause higher degree of emerge in marketing.Keyword(s):