برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

چگونگی بازنمایی و یا عدم بازنمایی «امر اخلاقی» در سینمای پرفروش دهه 80 ـ 85 ایران (5 فیلم پرفروش)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: پژوهشی جامعه شناسی

پژوهشگران: 
شالچی وحید (مسئول طرح)
اعتمادی فرد سیدمهدی (همکار طرح)
آزادارمکی مرضیه (همکار طرح)
شالچی سمیه (همکار طرح)
جوادی نیا وجیهه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی
ـ چاپ مقاله در نشریه آبادی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

امروزه روایت سینما از جمله مهم ترین روایت ها در شکل دهی به سوبژکتیویته های فردی و جمعی ماست. این متن را می توان از جهات متعددی مورد تامل قرار داد. این پژوهش در پی تامل در سینمای عامه پسند نیمه نخست دهه 90 ایران از باب چگونگی بازنمایی امر اخلاقی در آن است. این مقاله ضمن بازنمایی روایت اخلاقی مرجح فیلم های مورد مطالعه نشان می دهد که کدام روایت یا روایتهای اخلاقی توانسته است گیشه های سینمای ایران را از آن خود کند. از این رو منظری جهت شناخت تفسیر اخلاقی این بخش از جامعه است. در این مطالعه شش فیلم پرفروش سالهای 85-80 با روشی نشانه شناختی مورد بررسی قرار گرفته اند. جالب آنکه به رغم تفاوتهای متعدد (ژانر، مولف و..) دوگانگی های متضاد مشترک متعددی در این آثار یافت میشود همچنین تقریبا گفتمان اخلاقی مشابهی بر همه این آثار غلبه دارد. رواداری، صداقت، شادی، روابط ناب و یکرنگی ارزشهای ممدوح و تمنا شده در این آثار است. همچنین در عموم این آثار ناسازه گونی میان شیوه روایت در سطح زیرین و ارزشهای مرجح در زمینه رواداری نمود دارد و دیگری در الکن ترین و بی دفاع ترین شکل بازنمایی میشود.کلیدواژگان: امر اخلاقی، بازنمایی، دوگانگی های متضاد، سینمای پرفروش ایران، نشانه شناسی

 
 
Title:

Representation of Ethic in the most selling Iranain Films During 2001-2006Abstract:

Nowadays the cinema narrative is one of the most important narratives in forming individual and collective subjectivities. This passage can be considered at various aspects. The following research is to emphasize on the popular Iranian cinema during 2001-2006, due to the representation of Ethic in the most selling Iranian Films. This research, along representing an ethical narration will indicate what films have been the best sellers of the year. Therefore this will be a perspective for ethical interpretation of this group of society. In this research, six most selling Iranain Films during 2001-2006 are studied via the semiotic method. It is notibeable that despite various differences in theses works, (genre, author…) similar binary oppositions are found. Meanwhile a similar ethical discourse has dominated the work. In the content of the works, tolerence, honesty, joy and pure relationships are desirable and the preference values. In most works, the paradox in the narrative's style and the preference values on tolerance, exist yet others are represented unfairly.Keyword(s): The Ethic, binary opposition, Most Selling Iranain Films, siomiotics, representation