برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر جهانی شدن بر جنبش های اجتماعی در ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: پژوهشی علوم سیاسی و روابط عمومی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

تاثیر جهانی شدن بر جنبش های اجتماعی از موضوعات جامعه شناسی سیاسی جدید و یکی از دغه های مهم برخی صاحب نظران علوم اجتماعی و علوم سیاسی در دو دهه اخیر بوده است هرچند تلاش این اندیشمندان منجر به پبدایش یک نظریه منسجم در این زمینه نشده است. بر اساس مطالعات انجام شده می توان ادعا کرد میان جهانی شدن و جنش های اجتماعی رابطه ای دوسویه وجود دارد: از یک سو جهانی شدن چهارچوب مطالعه و کنش جنبش های اجتماعی را از سطوح محلی و ملی به سطوح بین المللی ارتقا داده و از سوی دیگر جنبش های اجتماعی با افزایش نقش خود در عرصه های بین المللی فرآیند جهانی شدن را رشد و تعمیق بخشیده اند. در این پژوهش یک طرف معادله یعنی تاثیر جهانی شدن بر جنبش های اجتماعی آن هم در محدوده کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد از اوایل دهه1370 شاخص های جهانی شدن در دو حوزه فرهنگی و سیاسی در ایران رشد قابل توجهی یافته و این امر کلیت جامعه ایرانی بویژه جنبش های اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار داده است. یافته های این پژوهش حاکی است پیدایش جنبش های جدید اجتماعی (جنبش زیست محیطی و جنبش صلح)، گسترش فعالیت ها و اقدامات جنبش های اجتماعی پیشین (جنبش های اجتماعی جوانان، کارگری، زنان و قومی)، افزایش پیوندهای دوجانبه و چندجانبه، تقویت روش های مسالمت آمیز در مبارزه، تغییر سطح فعالیت از سطوح ملی به بین المللی و نهایتا تمرکز مطالبات کنشگران جنبش های اجتماعی حول هسته مرکزی دموکراسی خواهی از جمله مهمترین تاثیرات جهانی شدن بر جنبش های اجتماعی در ایران بوده است. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Impact of globalization on social movements has been the subjects of modern political sociology and one of the important apprehensions of some of the pundits/theorists of sociology and political science in the last two decades hence; efforts of these theorists have not led to produce a consistent theory in this field. Based on the studies carried out so far in this field, it can be said that there is two-way relationships between globalization and social movements: on the one side globalization has evolved the framework of study as well as social movements from the local and national levels to the international level and on the other side social movements with their growing role in international arenas, have deepened and enlarged the globalization process. This research has also attempted to study the impacts of globalization on social movements in the confinement of Iran. Results show that globalization indexes in political and social domains of Iran have seen significant growth during the first years of the 1990s and consequently this issue has influenced the whole Iranian society especially social movements there. Findings of the current research indicate that the emergence of new social movements (environment and peace movements), widening activities and endeavors of previous social movements (workers, Youth, women and ethnic movements), growth of bilateral and multilateral unions, strengthening peaceful methods in conflicts, change of activities from the national to international level  and utmost concentration of demands of social movement activists the most central being the desire of democracy have been some of the important effects of globalization on social movements of Iran. Following descriptive-analytical method, this research has been conducted through employing resources from various libraries and documentation departments.Keyword(s):