برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جداسازی و شناسایی سویه های بومی جنس باسیلوس حل کننده فسفاتگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
اولیا پرویز (مسئول طرح)
ساروخانی الهه (همکار طرح)
شریفی مظفر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1380

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

عنصر فسفر تقریبا 0.12 درصد پوسته جامد زمین را تشکیل می دهد و بعد از ازت مهمترین عنصر غذایی مورد نیاز گیاه است. اگر چه میزان فسفر مورد نیاز گیاه در مقایسه با مقدار سایر عناصر اصلی کم است، با این حال این عنصر جز عناصر پرنیاز محسوب می شود. مقدار فسفر خاک بین 0.03 تا 0.22 درصد تغییر می کند و متوسط آن در خاکهای زراعی در حدود 0.06 درصد است. از این مقدار ناچیزی به صورت محلول و در دسترس گیاه است و اکثرا به شکل نامحلول و غیرقابل جذب توسط گیاهان است.
میکروارگانیسم ها با تبدیل شکل نامحلول به محلول به گیاه در جذب فسفر کمک می کنند. در این مطالعه به جداسازی و شناسایی باکتریهای متعلق به جنس باسیلوس که قدرت حل کنندگی فسفر دارند پرداخته شده است. برای این منظور 112 نمونه خاک از مناطق مختلف کشور تهیه شد و بعد از تیمار حرارتی بر روی محیط اسپربر کشت می شد. سپس کلنی هایی که در اطراف آنها هاله فسفات ایجاد شده بود جدا می گردید و بعد از رنگ آمیزی اسپور، چنانچه مولد اسپور بود اختلاف می شد. با انجام این کار 20 سویه جدا شد که از این 20 سویه تنها 2 سویه از نظر قدرت حل کنندگی فسفات قابل قبول بودند. برای این دو سویه مراحل تشخیصی به اجرا گذاشته شد و به عنوان باسیلوس سیرکولانس و باسیلوس استئاروترموفیلوس تشخیص داده شدند. سپس قدرت آنها از نظر رشد در شرایط مختلف
pH دما و NaCl مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع می توان سویه های جدا شده را سویه های مناسب جهت بررسی مراحل بعدی تولید کودهای بیولوژیک معرفی کرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

The plants only absorb water-soluble phosphates present in the soil. But, the water-soluble from of phosphates in the soil is in extremely small quantities. The role of soil micro organisms in the solubilization of inorganic phosphates in relation to soil phosphate mobilization has been the subject of an increasing number of studies in recent years. Our aim was to isolate of the best species of bacillus from soils of Iran. One hundred and Twoelve soil samples selected from different area of Iran. The soils were suspended in water and spore-forming bacteria were isolated by heat treatment technique. Phosphate solubilizing bacteria were determined by subculture of isolated, but only two strains were the best strains for phosphate solubilization. They are determined as Bacillus circulans and Bacillus sterothermophildus, by biochemical tests. The growth of strains in the presente of salt, pH and temperature were determined.Keyword(s):