برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر کارایی بازار سرمایه در رقابت پذیری اقتصاد ایران با اقتصاد جهانیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: پژوهشی اقتصاد

پژوهشگران: 
شکیبا احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ تدوین گزارش نهایی و ارائه آن به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

تحقیق حاضر با عنوان «بررسی عوامل موثر بر کارایی بازار سرمایه در رقابت پذیری اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی» به دنبال تببین اهمیت میان بورس اوراق بهادار به عنوان اصلی ترین شاخصه بازار سرمایه و میزان رقابت مندی اقتصاد کشورها بوده است.
بر اساس اتفاق نظر بسیاری از اقتصاددانان، یکی از مهمترین تفاوت های میان اقتصاد کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، وجود سیستم بازارهای مالی کارا و پیشرفته در کشورهای توسعه یافته می باشد. زیرا وجود بازارهای مالی کارا می تواند ظرفیت مالی وام گیرندگان را گسترش داده و با افزایش سرمایه گذاری در فرایند تولید و افزایش بهره وری اقتصادی، بهبود وضعیت رقابت مندی اقتصاد و رشد اقتصادی را فراهم نماید
.
بازار مالی به دو بخش بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می گردد که در این میان تامین مالی از طریق بازار سرمایه از هزینه کمتری برخوردار بوده و دولتها بیشتر به دنبال گسترش بازار سرمایه به طرق گوناگون از جمله عرضه سهام به عموم مردم در بورس می باشند. در واقع فروش سهام دولتی در بورس دارای دو مزیت عمده است. اول؛ افزایش کارایی و بهره وری شرکتهای خصوصی شده که رشد رقابت مندی را به همراه دارد. دوم؛ توسعه بازار سرمایه که موجب توسعه کشور می گردد.
در این طرح پس از بررسی ادبیات رقابت مندی و رابطه آن با بهره وری ملی، نظریات اقتصادی پیرامون خصوصی سازی و بازار سرمایه و نقش بازار سرمایه در توسعه و رشد اقتصادی و افزایش بهره وری ملی مورد بحث قرار گرفت. سپس بحث خصوصی سازی و جایگاه بازار بورس در این زمینه و نحوه عملکرد کشور در روند جهانی شدن اقتصاد ایران و رقابت پذیری آن مورد بررسی قرار گرفته است. با دسته بندی کشورها به دو دسته توسعه یافته و درحال توسعه، و گردآوری اطلاعات مربوط به شاخص های بورس و بهره وری هر یک از آنها، اقدام به تخمین رابطه میان میزان توسعه یافتگی بورس هر یک از کشورها و رشد بهره وری هر یک(به عنوان شاخص رقابت مندی آنها) گردید با توجه به نتایج تخمین فرضیه اصلی تحقیق که وجود رابطه مستقیم و مثبت میان میزان توسعه یافتگی بورس و رقابت مندی کشورها، تایید شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:

The Analysis of the Effective Elements on the Efficiency of Capital Market in Economic Competitiveness of IRANAbstract:

This research project entitled "A Study of the Elements Effective on the Efficiency of the Stock Market in the Competition between Iranian Economy with the Global Economy" is to explain the importance of the stock market as the most essential element of capital market and the rate of competability between the economies of various countries.
The general logic behind this paper originates from the consensus among economists that an important difference between the economy of the developed countries and that of the developing countries is the existence of effective and advanced financial markets in the former ones. This is because the existence of such efficient financial markets can expand the financial capacity of loaners and improve the competablity and growth of the economy through increasing economic efficiency and the level of investment in the process of production.
Financial market is divided into money market and capital market. Since financial support through the capital market requires less cost, governments are after the expansion of the capital market in various ways including the introduction of shares to the general public in stock markets. In fact, the sale of government shares in stock markets has two major advantages. First, it increases the efficiency of private companies that equals the advancement of competability. Second, the expansion of capital market, according to what has been said before, leads to the development of the country.
After reviewing the competability literature and its relations with national efficiency, economic theories about privatization, capital market, and its role in development, economic growth, and increase in national efficiency have been discussed. Next, the issue of privatization and the role of capital market in it, and Iran's approach towards the globalization of its economy, and its competability with other economies has been studied. Dividing countries into the two groups of developed and developing nations and gathering the information related to stock market indices and the efficiency of each of them, the paper tries to estimate the correlations between the rate of the development of stock market in each of the countries and the growth of efficiency in each of them (as the index of competition between them). With respect to the result of the estimation, the main hypothesis of the research, that there is a direct and positive relationship between the level of the development of the stock market and the competability of countries, was confirmed.Keyword(s):