برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید آنتی بادی منوکلونال بر علیه سلول های بنیادی بیضه موشگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: ایمونولوژی، باروری و ناباروری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

- از آنتی بادی تولید شده می توان جهت بررسی مرحله توقف اسپرماتوژنز در آزمایشگاه های تشخیصی پاتولوژی استفاده نمود.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

تولید آنتی بادی منوکلونال بر علیه اسپرماتوزوآ، روشی معمول جهت شناسایی پروتئین های اسپرم می باشد. در این مطالعه، در راستای این هدف لیز سلولی از بیضه موش Balb/c با ادجوانت، مخلوط و بصورت داخل صفاقی بر موش نر از همان Strain تزریق شد. جهت تعیین تیتر آنتی بادی سرم موش و غربالگری سوپرناتانت سلول های هیبریدوما، از آزمون الایزا استفاده شد. سلول های طحال موش ایمن شده با سلول های میلومای موش SP2/0 ادغام شد. از فیوژن سلول ها دو کلون تک سلولی هیبریدوما با شرایط مناسب ایجاد شد که به نام های 3G10 و 3C8 موسوم شدند. ایزوتایپ آنتی بادی های منوکلونال تولید شده توسط کلون های 3G10 و IgG2b 3C8 تعیین شد. سلول های هیبریدوما به تعداد زیاد جهت تولید آنتی بادی کشت داده شد و سوپرناتانت سلول ها از ستون پروتئین G عبور داده و تخلیص شد. در مرحله بعدی Characterization، پروتئین های هدف این آنتی بادی ها در نظر است.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Production of Monoclonal antibodies against mouse testis stem cellsAbstract:

Production of monoclonal Ab Against spermatozoa is a usual procedure to recognition of sperm's protein. In this study, we used cell lysis extracted from Balb/c mouse testis, and injected itto male Balb/c via intrapritonal. We used ELISA method to detect the titration of mouse serum Ab and for scrining the supernatant hybridoma cells.
We used meyloma cell line (Sp2/0) for fusion and fusion performed between meyloma and B cell by PEG. We got two clones (3G10, 3C8) their Isotype were IgG2b. We cultured hybridoma cells to produce a lot of Ab. Purification of monoclonal Ab from supernatant was performed by protein G column.Keyword(s):