برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نقش OCP در میزان حاملگی در پروتکل Long و سیکل های ICSI و IVF در موسسه رویان در سال 1378گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: ناباروری زنان

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1382

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

در یک مطالعه بالینی تصادفی اثرات تجویز قرصهای پیشگیری از بارداری بر میزان حاملگی در بیماران نازای 35-19 سال کاندید IVF و ICSI با پروتکل long در مرکز تحقیقاتی موسسه رویان بررسی شد.
در این مطالعه 305 بیمار واجد شرایط به طور تصادفی در دو گروه 172 نفری و 133 نفری قرار گرفتند. گروه کنترل از روز 21 سیکل قبل از
IVF آنالوگ GnRH دریافت کرده و از روی سوم سیکل بعد براساس معیارهای مهار کافی هیپوفیز HMG دریافت می گردد. در گروه مورد از روز 5 تا 21 سیکل قبل از IVF روزانه یک عدد OCP-LD دریافت شد و از روز 21 سیکل آنالوگ GnRH تجویز می شود و مانند گروه شاهد درمان ادامه می یافت دو گروه از نظر سن و مدت نازایی و نوع نازایی مشابه بودند. میانگین تعداد آمپولهای HMG مصرفی و نیز میانگین تعداد روزهای دریافت HMG در دو گروه فاقد اختلاف معنی دار بود. میانگین روزهای دریافت آنالوگ GnRH در گروه مورد به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود. میانگین مدت زمان مصرف بوسرلین تا وقوع پریود در گروه مورد (9.9±4.1) بود که به مراتب کمتر از فاصله درمانی مربوط به گروه شاهد که 11.9±3.9 بوده است که با (P=0.007) این اختلاف معنی دار بود. میزان بروز کیست تخمدانی و سندرم هیپراستیمولاسیون تخمدانی در دو گروه یکسان بود.
درصد میزان حاملگی به ازای هر سیکل در گروه مورد
18.8% و در گروه شاهد 15.7% بود که اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
دو گروه از نظر میزان سقط و حاملگی ترم با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند. بنابراین
OCO را می توان همزمان با شروع سیکل IVF به بیماران برای تنظیم سیکل قاعدگی و هماهنگ کردن زمان IVF استفاده کرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

The influence of OCP in long protocol in ART cycles in Royan InstituteAbstract:

The effects of oral contraceptive treatment on pregnancy rate were studied through a randomized clinical trial 19-35 years old infertile women undergoing IVF-ICSI with long protocol in Royan Institute Infertility Research Center. 305 infertile patients randomly assigned in two groups (133 patients study group and 172 in control groups) patient in control group were treated with GnRH Agonist initiated on the 21th day of menstrual cycle. Then they received HMG from the 3th day of next cycle, based on sufficient criteria of pituitany suppression. Cases were given OCP (LD) one daily which started on 5th to 21th day of menstrual cycle. The GnRH Agonist were begun on 21th day and treatment were continued similar to control group. Two groups were similar regarding to age, kind and duration of infertility. No significant differences were found between two controls and cases groups regarding to the mean of HMG Ampules. The mean of days receiving GnRH agonist and initiating of menstruation in intervention cases was significantly lower than controls (9.9±4.1) versus 11.9±3.9 days). (P=0.007). The frequency rate of ovarian cycts and hyperstimulation syndrome was similar in both groups. The pregnancy rate per cycle was 18.8% in intervention cases and 15.7% in controls without any significant differences.
There were no significant differences in abortion and full term pregnancy rate between these two groups.Keyword(s): GnRH Agonist, pitivitray suppression, oral contraceptive, long protocol