برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بهینه سازی سیستم مالیاتی در شرایط انحراف در گزارش و تبانیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: ریاضی کاربردی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی ماه 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

در گزارش حاضر ضمن ارایه مباحث مربوط به نظریه بازیها و نظریه چانه زنی، رفتار مودی، بازرسین و دولت در یک عامل سه گانه مالیاتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین استراتژی عمل و عکس العمل هر کدام در مواجهه با گزارش درست یا نادرست مالیاتی، رفتارهای صادقانه و غیر صادقانه بازرسین و همچنین احتمال وقوع تبانی در اخذ رشوه، بین مودیان و بازرسین به منظور عدم گزارش تخلف به مرکز کنترل مالیات تعیین شده و درآمدهای هر کدام از طرفین در یک بازی تعادلی محاسبه می شود .
در خاتمه مدل توسعه یافته علمی و عملی استراتژی دولت در برخورد با گزارش نادرست و تبانی مالیاتی مودی با بازرسین ارایه می گردد. به این ترتیب در صورت تعیین نرخ رفتار صادقانه مودیان در گزارش مالیاتی، نرخ بازرسی، نرخ وقوع تبانی و نرخ جریمه تخلف گزارش مالیاتی، می توان دولت را در اتخاذ عکس العمل مناسب و بهینه سازی درآمد مالیاتی با توجه به هزینه های مربوطه کمک نمود. پارامترهای فوق وابسته به عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سطوح درآمد مالیاتی دولت هستند و قابلیت اندازه گیری در یک عملیات میدانی را دارند.
نرخ بهینه جریمه، تخصیص پاداش به بازرسین در گزارش تخلف مالیاتی و همچنین احتمال گزارش غیر واقعی به منظور اخذ پاداش و پرونده سازی برای مودیان از جمله عواملی هستند که ضرورت دارد در یک طرح جداگانه مورد بحث و بررسی علمی قرار گیرند.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Optimization of Tax Service in EvasionAbstract:

In this report, while we introduce some of the topics regarding the game theory and scientific bargaining, we examine the behavior of taxpayers, inspectors and government in a triple action. We also determine the strategy of action and reaction of each of them in facing with correct and incorrect tax reports, honest and dishonest behaviors and the probability of corruption through bribery between taxpayers and government inspectors for the purpose of not reporting the violation from tax laws. Then we calculate the revenues of each side in an equilibrium game.
At the end a theoretical and practical model presented for the strategy of government to encounter with incorrect reports and corruption between taxpayers and inspectors. In this manner, if we determine the rate of honest behavior of taxpayers, the rate of inspection, the rate of occurrence of corruption and the rate of penalty of violation in tax reporting, then we can help the government to adopt correct measures and optimizing tax revenues with respect to the related costs. The above mentioned parameters are dependent a social, culture and economical factor and the level of tax revenues of the nation, and can be measured in a field operation.
The optimum rate of penalties, allocation rewards to inspectors for reporting tax violations and probability of incorrect reporting for the purpose of receiving rewards and framed for taxpayers are among problems that worth to investigate in another research.Keyword(s):