برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و تدوین بهترین دستورالعمل ارزیابی و اندازه گیری مرتع با استفاده از روشهای موجودگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مرتع داری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

مراتع یکی از مهمترین و با ارزش ترین منابع ملی کشور است که بهره برداری صحیح توام با عملیات اصلاح و احیا آن می تواند نقش اساسی در جهت حفظ آب و خاک و تامین نیازمندیهای کشور در زمینه فرآورده های پروتئینی و تفرجگاهی داشته باشد. بر اساس آخرین آمار مراتع 90 میلیون هکتار از وسعت اراضی کشور را به خود اختصاص داده است. با توجه وسعت آن و نقش آن در زندگی انسانها مراتع بعنوان یک سرمایه ملی محسوب می شود و در راستای بهره برداری صحیح و حفظ و حراست از آن باید کوشید.
قدم اول در مدیریت مراتع ارزیابی صحیح و اصولی آن است لذا هدف از این مطالعه بررسی روشها و تحقیقات انجام شده در زمینه ارزیابی و انداز گیری مراتع ایران و در نهایت تدوین بهترین دستورالعمل ارزیابی مراتع از بین روشهای موجود است. نتایج این مطالعه علاوه بر استفاده دانشجویان، کارشناسان و محققین می تواند راهگشایی برای تعیین نیازهای تحقیقاتی کشور باشد. مراتع از جنبه های اکولوژیکی و ژئومرفولوژی، فیزیکی و اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی، تفرجگاهی و زیست محیطی می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد اما آنچه در اینجا مدنظر است تهیه اطلاعات پایه و معمول در اجرای طرحهای مرتعداری و مدیریت بهره برداری صحیح از مراتع است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Investigation And Preparation The Best Of Range Evaluation And Inventory Direction By Existing MethodsAbstract:

Keyword(s):