برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه میزان حاملگی در بیماران با فونکسیون تخمدانی و بدون آن در سیکل های oocyte donation در موسسه رویانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: ناباروری زنان

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1382

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

در این مطالعه به صورت آینده نگر در پژوهشکده رویان انجام شد که نتایج حاملگی را با تخمک اهدایی در دو گروه بیمار مورد بررسی قرار گرفت که یک گروه بیمارانی بودند که دچار نارسایی تخمدان شده و گروه دیگر فعالیت تخمدانی داشته ولی بدلایلی از تخمک اهدایی استفاده کردند. در مجموع 25 بیمار POF (52.1%) و 23 بیمار non POF که به عنوان poor responder 47.9% (پاسخ دهندگان تخمدانی ضعیف) مورد بررسی قرار گرفتند.
مواد و روشها: آماده سازی آندومتر در هر دو گروه به صورت دادن استرادیول و برات و پروژسترون عضلانی و یا به صورت شیاف بود که در گروه
poor responder از آنالوگ (Buserelin) GnRH نیز همراه با استرادیول و پروژسترون استفاده شد.
نتایج: در هر دو گروه بیماران
POF، poor responder سن افراد دهنده تخمک تفاوت معنی دار داشت (27.04 در مقابل 29.95) ولی چون سن کمتر از 30 سال بوده است، این اختلاف ارزش علمی ندارد و نیز ضخامت آندومتر در روز انتقال جنین (9.4mm در مقابل 9.39mm) و نیز تعداد جنینهای منتقل شده (3.48 در مقابل 3.52) در هر دو گروه اختلاف معنی دار نداشت.
میزان حاملگی در گروه
POF 29.2% و در گروه poor responder 40.9% بود که P>0.05 معنی دار نبود.
در هیچ کدام سقط مشاهده نشد و عاقبت حاملگی از نظر چند قلویی و زایمان زودرس
IUGR و پره اکلامپسی در هر دو گروه یکسان بود.
بحث: موفقیت حاملگی با تخمک اهدایی در بیماران با فعالیت تخمدانی و بدون فعالیت تخمدانی در صورت آماده سازی آندومتر مناسب تفاوت ندارد و آنچه که مهم است کیفیت اووسیت می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

The comparison of pregnancy rate from oocyte Donation between patients with and out ovarian functionAbstract:

Success of donor oocyte in Assisted reproduction technology. (ART) in recipients with and without ovarian function.
objective: To compare the effectiveness of donor oocyte in IVF and ICSI in patients with premature ovarian failure (POF) versus those with other indications for donor oocyte.
Design: Protective comparative clinical study.
Setting: Royan Infertility Research Center–Valie Asr Hospital patients. Forty-eight donor oocyte ART cycles from 25 POF patients and 23 non POF patients.
Introduction: Fertile oocyte donor age 20 to 35 years were given luteal phase GnRH. And gonadotropins and hCG (long protocols) recipients were given oral estradiol valerate and progestron in oil.
Main Outcome Measures: Donor and recipient age, endometrial thickness–fertilization rate. Pregnancy rate, abortion, pregnancy, premature labor and abnormal bleeding were evaluated.
Results: There isn't eny difference in POF and non POF between endometrial thickness (9.4 versus 9.39 mm) pregnancy rate 29.2% versus 40.9% P>0.05 abortion rate (oversus o) multiple pregnancy 14.3% versus 22.2% and premature labor (28.6%) versus 22.2%.
Conclusion: Donor oocyte ART success rates were not different in patients with and without POF. Age related changes in oocyte quality rather than uterine senescence is a major factor for age–releated decline in fertility.Keyword(s):