برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان شیوع عفونت ادراری ـ تناسلی کلامیدیا تراکوماتیس در مردان 49-16 ساله زندانی در زندان قرچک ورامینگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: عفونت های تولیدمثل

پژوهشگران: 
چمنی تبریز لیلی (مسئول طرح)
علامی عباس (همکار طرح)
مدرسی محمدحسین (همکار طرح)
صدری اردکانی هومن (همکار طرح)
قاسمی جمیله (همکار طرح)
عسگری سهیلا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

مقدمه: کلامیدیا تراکوماتیس یکی از عوامل شایع ایجادکننده بیماریهای منتقله از راه تماس جنسی است که قابل درمان می باشد. وضعیت اپیدمیولوژی کلامیدیا تراکوماتیس در زنان جوان به خوبی شناخته شده است؛ اما اطلاعات  راجع به شیوع عفونت در مردان بدون علامت زندانی محدود می باشد. هدف اصلی از این مطالعه تعیین شیوع عفونت ادراری تناسلی کلامیدیا تراکوماتیس با روش PCR بر روی نمونه ادرار در مردان زندانی در زندان قرچک ورامین بود.
روش بررسی: این مطالعه بصورت توصیفی ـ تحلیلی و بطور مقطعی
(Cross-Sectional) بر روی130مرد 16 تا 49 ساله بدون علامت زندانی در زندان قرچک ورامین انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی انجام شد. ابزار تحقیق پرسشنامه و نمونه ادرار بود که بصورت روزانه جمع آوری و جهت استخراج DNA و انجام PCR به پژوهشکده ابن سینا منتقل می گردید. یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS ver:13 و آزمونهای آماری تی مستقل، مجذور کای، فیشر و لجستیک یک متغیره و چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: از تعداد 130 نمونه ادرار آزمایش شده به روش PCR فقط 3 مورد (%2.3) از لحاظ کلامیدیا تراکوماتیس مثبت بود. بر اساس آنالیز انجام شده عفونت در افراد باسواد، تاکنون ازدواج نکرده، بدون فرزند، بیکار، بی سرپناه، دارای بیش از یک شریک جنسی، معتاد، با سابقه بیش از یکبار زندانی شدن و ابتلا به بیماریهای هپاتیت B، هپاتیت C  و یا ایدز نسبت به افرادی که این سوابق را ذکر نکرده بودند بالاتر بود. اما این تفاوتها از نظر آماری معنی دار نبود.
بحث و نتیجه گیری: به علت پایین بودن شیوع به نظر می رسد درحال حاضر غربالگری مردان بدون علامت زندانی از نظر عفونت کلامیدیا تراکوماتیس با روش
PCR قابل توصیه نیست. با این وجود به منظور تعیین شیوع واقعی و تصمیم گیری قطعی برای غربالگری نیاز به مطالعات گسترده تر با پراکندگی و حجم نمونه بالاتر می باشد و بنظر می رسد بهتر است در مطالعات اپیدمیولوژیک در جوامع با میزان آلودگی پایین، از روشهای غربالگری ساده تر مثل سرولوژی استفاده شود.کلیدواژگان: کلامیدیا تراکوماتیس، شیوع، مردان، زندانی، ادرار، PCR

 
 
Title:

A Molecular Survey on Prevalence of Chlamydia trachomatis in Qarchak Prisoner men 16-49 years oldAbstract:

Introductin: Chlamydia trachomatis is a common curable, bacterial sexually transmitted disease. The epidemic of Chlamydia trachomatis (CT) has been well documented in adolescent females, but information is limited regarding its prevalence among a population of sexually active adolescent males.
The main purpose of this study is to determine the prevalence of urogenital infection with Chlamydia trachomatis in asymptomatic prisoner men by PCR on urine sample.
Materials and Methods: This was a cross-sectional study on 130 asymptomatic 16-49 years old men incarcerated in Qarchak Varamin prisons. The research materials were questionnaire and urine sample, which were transported daily to Avesina Research Institute and after DNA extraction studied with PCR tests. All data were statistically analyzed with independent t-tests, chi-square, Fisher´s exact test, univariate and multiple logistic models, and level of significance considered 0.05.
Results: From 130 urine samples only 3(2.3%) was positive for Chlamydia trachomatis by PCR. Infection was more prevalent in low educated, non-married, childless, jobless, homeless, multipartner, addicted, previously prisoned and those who were infected with hepatitis B, C or HIV. Statistical analyses showed no significant correlation among any of the variables and increased risk of infection in evaluated groups.
Conclusion: Based on this study screening for Chlamydia trachomatis by PCR in Iranian asymptomatic prisoner men by PCR is not recommended. However, for evaluating the true prevalence rate wide studies with large sample sizes are needed. It seems that for epidemiologic studies in low prevalence populations other cost effective tests such as serology is preferred to PCR.
PCR seems to be more useful in symptomatic patients, and for epidemiological studies other cost effective tests are preferred.Keyword(s): Chlamydia trachomatis, Prevalence, Men, prisoner, Urine, PCR