برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش به غضروف در محیط آزمایشگاهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1387

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

مقالات کامل فارسی یا انگلیسی پذیرفته شده یا چاپ شده: سه مقاله
خلاصه مقالات کامل فارسی یا انگلیسی پذیرفته شده یا چاپ شده: دو مقاله
پایان نامه ها: یک پایان نامه کارشناسی ارشد


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

درمان ضایعات بافت غضروفی، بدلیل عدم ترمیم آن از مشکلات عمده جراحی پلاستیک و ارتوپدیک محسوب می گردد. لذا یافتن راه حل مناسب برای بازسازی آن از اهداف مهم پژوهشگران می باشد. اخیرا پتانسیل سلولهای بنیادی مزانشیمی در ترمیم ضایعات بافت غضروفی مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر این سلولها با روش نوین از مغز استخوان موش نژاد NMRI جدا کرده و توان تمایزی آنها به غضروف مورد بررسی قرار گرفته است .
هدف: جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان موش نژاد NMRI و بررسی پتانسیل تمایزی آنها به غضروف در محیط آزمایشگاهی.
مواد و روش ها: موشهای
NMRI به سن تقریبی 8ـ6 هفته کشته شدند و مغز استخوان از ران و ساق به روش Flushing خارج گردید و با تراکم بسیار پایین (تعداد 500 سلول) در ظروف کشت 6 خانه ای کشت گردید. سلولها در پاساژ دوم منجمد شدند و برای مطالعات مربوط به تمایز مورد استفاده قرار گرفتند. جهت بررسی پتانسیل تمایز به غضروف سلولهای بدست آمده از چند تکنیک invitro (شرایط آزمایشگاهی)،invivo (شرایط بدنی) استفاده شد. روش invitro شامل کشت تک لایه، Micromass Culture، هم کشتی و همچنین کشت بر روی ژل آلژینت بود و روشinvivo ، شامل پیوند زیرپوستی سلولهای کشت شده بر روی ژل آلژینت در مدل رت بود. در انتها نتایج به کمک روش ایمونوهیستوشیمی، هیستوشیمی وRT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفت در ضمن فراساختار سلولهای تمایز یافته با روش Micromass نیز بررسی شد. ماهیت مزانشیمی سلول های جدا شده با روش تمایز به استخوان و چربی مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: بر اساس نتایج، سلولها در کشت اولیه هتروژن بوده و مورفولوژیهای گرد، دوکی و پهن مشاهده شد. در پاساژ دوم جمعیت خالصی از سلولهای دوکی با توان تکثیر بالا پدیدار شد. بر اساس نتایج تمایز، در کشت تک لایه تمایز به غضروف مشاهده نشد. در کشت
Micromass، هم کشتی و کشت بر روی آلژینت سلولها به خوبی به سلولهای کندروسیت متمایز شدند که این مساله بوسیله رنگ آمیزی ایمونو هیستو شیمی و هیستوشیمی و RT-PCR مشخص شد. بررسی فراساختار سلولهای تمایز یافته در روش Micromass نیز نشان داد که ساختار سلول های تمایز یافته شباهت زیادی به ساختار سلولهای کندروسیت بالغ دارند. سلولهای خالص شده به روش Low density براحتی به سلولهای استخوانی و چربی متمایز شدند که این نشان دهنده ماهیت مزانشیمی آنها بود.
نتیجه گیری: کشت به روش low density روش مناسبی برای خالص سازی سلولهای بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان موش است. سلولهای جدا شده به این روش به راحتی در invitro و invivo به غضروف متمایز می شوند.کلیدواژگان: سلولهای بنیادی مزانشیمی، تمایز به غضروف، کشت پلت، هم کشتی

 
 
Title:

In vitro cartilage differentiation of mesenchymal stem cells isolated from murine bone marrowAbstract:

Objectives: The purpose of this study was to isolate and purify fibroblastic cells from NMRI mouse bone marrow and evaluate their potential in differentiating among condrocytic cell lineage in vitro.
Methods: The cells from NMRI bone marrow were harvested and plated at about 500 cells per well of 6-well plates for several days. The pure fibroblastic cells were not appeared until the second passages of the cells were performed. To differentiate into cartilage, four different techniques were employed (Monolayar technique, Micromass culture, Coculture and gel alginate culture). In the end of differentiation period, the cells were evaluated by histochemistry and RT-PCR analysis for cartilage differentiation. To examines the mesenchymal nature, the isolated cells were differentiated into bone and adipocytic cell lineages.
Results: In the early days of primary culture, the dominant population of the cells was that with spindle-shape morphology that expanded in subsequent subculture and almost purified in second passage. Differentiation results showed that in contrast to monolayer culture system in which chondrogenic differentiation was not occurred in micromass system the cells were apparently differentiated into cartilage as it was evidenced by our evaluation. RT-PCR analysis was indicative of high production of collagen type II, X and aggreacan among the differentiated cells and histochemistry results showed the methachromatic matrix accumulation between the cells. The isolated cells in this study were mesenchymal cells as they readily differentiated into bone and adipocyte.
Conclusion: The cells isolated by low-density culture system could be differentiated among the chondroblastic lineage and have mesenchymal characteristic.Keyword(s): Mesenchymal stem cells, Chondrogenic differentiation, Micromass culture, Co-Culture