برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه خواص آنتی اکسیدانی و ضد رادیکالی عصاره متانلی سبزی های برگی (مورد استفاده به صورت تازه خوری)گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: پژوهشی افزودنی های مواد غذایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

با توجه به اهمیت جایگاه ترکیبات آنتی اکسیدان در کیفیت تغذیه ای مواد خوراکی، در این پژوهش فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدرادیکالی سبزیجات برگی که به صورت تازه خوری مصرف می شوند (تره، شاهی، نعناع، ریحان، ترخون و گشنیز) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از برگ های خشک شده نمونه ها، عصاره متانلی تهیه و فعالیت آنتی اکسیدانی آنها در سیستم مدل اسید لینولئیک بررسی شد. فعالیت ضدرادیکالی عصاره های به دست آمده نیز با استفاده از سیستم مدل حاوی رادیکال DPPH مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد شاهی بیشترین (11.62 درصد) و ریحان کمترین (4.42 درصد) بازده استخراج را داشتند. همچنین در سیستم مدل امولسیون اسید لینولئیک مشخص شد عصاره متانلی ترخون بیشترین کارایی را در ممانعت از اکسایش از خود بروز داد (طول دوره القا معادل 60.3 ساعت در مقایسه با 13.4 ساعت برای نمونه شاهد). در سیستم حاوی رادیکال آزاد DPPH، نعناع و ترخون  بالاترین فعالیت را از خود نشان دادند به طوری که کمترین مقدار IC50 (219 میکروگرم در میلی لیتر) به نعناع تعلق داشت. این مقدار حتی از میزان IC50 ترکیب سنتزی BHT نیز کمتر بود هرچند بین نعناع،BHT  و ترخون اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بیشترین میزان IC50 که از طریق برون یابی معادله برازش شده محاسبه شده به تره (11675 میکروگرم در میلی لیتر) تعلق داشت.کلیدواژگان: آنتی اکسیدان طبیعی، خواص ضدرادیکالی، DPPH، سبزی های برگی

 
 
Title:

Comparision of antioxidant and anti-radical activities of edible leafy vegetables methanolic extractAbstract:

As a response to important role of antioxidants in nutrition quality of food material, this research was conducted in order to assess the antioxidant and antiradical properties of edible leafy vegetable (Leek, Garden Cress, Spearmint, Basil, Tarragon and Coriander). Methanolic extracts of dried vegetables were prepared and their antioxidant and antiradical properties were determined using Linoleic acid emulsion system and DPPH method respectively. It was showed that highest extraction yield (11.62%) was belonged to Garden Cress and Basil had least (42.4%) extraction yield. Methanolic extract of tarragon had best efficiency in acid linoleic emulsion (induction period was 60.3h when control was 13.4h). In DPPH system, Spearmint and tarragon showed highest activity though minimum IC50 (216 micrograms/milliliter) was belonged to spearmint. This was even smaller than of IC50 of BHT though the differences between Spearmint, BHT and tarragon were not significant. Leek had Highest IC50 (11675 micrograms/milliliter) as calculated by extrapolation.Keyword(s): natural antioxidant, antiradical properties, DPPH, leafy vegetables