نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بیوسورفکتانتها، جایگاه در ایران و جهانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی

پژوهشگران: 
ایرا نپور سعید (مسئول طرح)
حمزه لی الهام (همکار طرح)
سودمندایران بهاره (همکار طرح)
یزدیان فاطمه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

سورفکتانت ها یا مواد فعال سطحی دارای دو قسمت هیدروفیل و هیدروفوب در کنار هم می باشند. سورفکتانتها به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد خود دارای کاربردهای متعددی هستند. سورفکتانتی که توسط میکروب ها و آنزیم ها تولید می شود بیوسورفکتانت نامیده می شود. خواص بی نظیر بیوسورفکتانتها، جایگزینی با سورفکتانتهای سنتزی را در برخی از فرآیندهای صنعتی امکان پذیر ساخته است. در سالهای اخیر توجه بسیاری به بیوسورفکتانتها به سبب سمیت پایین، سازگاری بهتر با محیط زیست، تجزیه پذیری بالا در محیط زیست، کف کنندگی بالاتر، مقاومت نسبت به تغییرات دماPH و شوری و قابلیت سنتز شدن از مواد قابل بازیافت و در انبار مانده، صورت گرفته است. در این گزارش به معرفی جایگاه بیوسورفکتانت در ایران و جهان در هفت فصل پرداخته شده است. در ابتدا پس از معرفی کلی در رابطه با مواد فعال سطحی و طبقه بندی سورفکتانتها در فصل 1، بیوسورفکتانتها و انواع آن در فصل دوم شرح داده شده است و در فصل سوم روشهای تولید بیوسورفکتانتها و مکانیزم بیوسنتز این ترکیبات شرح داده شده است. باتوجه به اهمیت تولید اقتصادی بیوسورفکتانتها در فصل چهارم در رابطه با عوامل موثر در تولید اقتصادی بیوسورفکتانت مطالبی ارایه شده است. در فصل پنجم کاربردهای مختلف بیوسورفکتانتها و در فصل ششم و هفتم به ترتیب به فعالیتهای انجام شده در زمینه بیوسورفکتانت در ایران و جهان بیان شده است. در پایان گزارش پس بحث و نتیجه گیری چند پیشنهاد ارایه شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):