برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

انتخاب روش بهینه بازیابی براده های نازک آلومینیومی (بازیابی حداقل 50%)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: پژوهشی مواد

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 

تحویل گزارش نهایی به کارفرما
تنظیم و چاپ مقاله پژوهشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

یکی از مشکلاتی که در بازیابی قراضه های ریز آلومینیوم، تراشه ها، براده ها و آنهایی که نسبت سطح به وزن بالائی دارند، درصد بالای تلفات حین بازیابی و ذوب مجدد می باشد. در این تحقیق سعی شده است که دو روش بازیابی به صورت آزمایشگاهی بر روی تراشه های ریز آلومینیم انجام شود و بهترین روش و مسایل و مشکلات هر روش مشخص گردد.
در این تحقیق دو روشی که برای این منظورانتخاب گردیدند عبارت بودند از: فشرده سازی براده ها و استفاده از حمام نمک مذاب شامل ترکیب سه گانه نمکهای KCl, NaCl, KF.
هر یک از روش های فوق به صورت جداگانه با تغییر متغیرهای مختلف مانند میزان فشرده سازی و محیط ذوب مورد آزمایش قرار گرفته و در انتها با یکدیگر مقایسه شدند و نهایتا روش بهینه که فشرده سازی با بار 600kgf و اضافه کردن به مذاب آلومینیوم و همچنین استفاده براده معمولی در حمام نمک سه گانه بود، پیشنهاد گردیده است.کلیدواژگان: بازیابی، قراضه آلومینیمی، ذوب مجدد، قراضه فشرده شده، حمام نمک مذاب

 
 
Title:

Selection of the Optimum Method to Recycling of Fine Aluminum Scraps ?minimum recycling %50Abstract:

One of the problems concerning the recycling of Al scraps, which have a high rate of surface to mass, is a large amount of Al oxidation & therefore lost of it during remelting.
In this research two methods related to recycling of this alloys has been investigated, which includes: compaction the alloys, using the molten salt (KCl, NaCl, KF).
In each method some characters was made change and the effect of them were determined and the best method which were using the 600Kgf compacting force in the molten metal of Al and using the scraps in the molten salt has been suggested.Keyword(s): recycling, Al scraps, remelting, compacted scraps, molten salt bath