برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استخراج و تعیین ساختار مواد طبیعی موجود در دو گیاه مریم نخودی خزری و مریم گلی گل درشت از خانواده لابیاته همراه با بررسی خواص آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانتی آنهاگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: شیمی آلی

پژوهشگران: 
کاظمی زاده زهرا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

چاپ یک مقاله در نشریه بین المللی نمایه شده در ISI، و سه مقاله در همایش های بین المللی و یک مقاله علمی پژوهشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف طرح عبارت اند از:
1- جداسازی و تعیین ساختار ترکیب های طبیعی موجود در دو گیاه مریم نخود خزری Teucrium hyrcanicum و مریم گلی گل درشتSalvia macrochlamys -
-2
بررسی خواص آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانتی اسانس و عصاره دو گونه
مراحل طی شده و روش های اجرایی شامل:
1- روغن اسانسی این دو گونه گیاهی معطر ایران به وسیله روش تقطیر با آب به دست آمد وبا کروماتوگرافی گازی توام با طیف نگاری جرمی، جداسازی و شناسایی گردید.
2- ترکیب های موجود در عصاره هر دو گیاه نیز به وسیله استخراج با حلال جداسازی شد و به وسیله روش های طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته ای و طیف سنجی جرمی شناسایی شدند. از مریم نخودی خزری b استیگماسترول و از عصاره مریم گلی گل درشت نیز، دو تری ترپنوئید جرمانیکول و لوپئول به دست آمد.
1- از روغن اسانسی گیاه مریم گلی گل درشت، 34 ترکیب مختلف با درصد کل
94.74% شناسایی شد. در این میان ترانس کاریوفیلن (32.7%)، 1، 8 سینئول (18.9%)، کاریوفیلن اکسید (3.14%)، کامفر (7.6%) و پیشین (7.00%) اجزای اصلی بودند. همچنین از روغن اسانسی یک جمعیت گیاه مریم نخودی خزری، 38 ترکیب نمایانگر 1/93% از کل اسانس شناسایی شد که هگزا هیدروفارنزیل استن (12.7%)، لینالول (11.7%)، E فارنزن (10.7%) دی هیدرواجولان (8.6%) و ar کورکومن (8.5%) ترکیب عمده بودند. از اسانس جمعیت دیگر نیز 15 ترکیب نمایانگر 3.93% کل اسانس شناسایی گردید که b-فازنزن (60.6%) و a-E فارنزن (15%) فراوانترین بودند.
اسانس و عصاره گونه مریم گلی گل درشت بر روی میکروارگانیسمهای Bacillus subtilis، Staphylococus araeus، S. epidermidis اثرات قوی نشان داد، در حالی که تنها اسانس گونه مریم گلی گل درشت اثرات آنتی اکسیدانتی نسبتا قابل ملاحظه ای داشت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):