برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین سطح Inhibin B جهت پیشگویی نتایج سیکلهای ARTگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی- ناباروری زنان

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  زمستان 1385

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

چاپ 1مقاله فارسی
چاپ خلاصه مقاله انگلیسی
گزارش نهایی تدوین شده است


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مقدمه: از روشهای مختلفی برای پیشگویی ذخیره تخمدان و نتایج IVF در پاسخ به تحریک گنادوتروپین استفاده شده است که در بین همه آنها ثابت شده است که FSH پایه روز سوم٬ مفیدترین روش برای پیشگویی است. نتیجه ضعیف تر با سطح بالاتر هورمون حتی در محدوده نرمال مرتبط است. نتایج حاصل از یک مطالعه نشان داده است که، اینهیبینB روز پنجم سیکل بیشترین ارتباط را با فولیکول های بالغ (³14mm)، تخمک بازیافت شده و بارور شده داشته است. آنالیز منحنی ROC نشان داد که زنان با اینهیبین کمتر از 400Pg/ml، تعداد فولیکول و تخمک بالغ بارور شده کمتری نسبت به بیماران با اینهیبین بالاتر دارند.
هدف: هدف اصلی از این مطالعه اندازه گیری اینهیبین
B روز پنجم سیکل ART و تعیین قدرت پیشگویی آن در نتایج (outcome) سیکل ART می باشد.
اهداف دیگر آن تعیین حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی اینهیبین
B در پیشگویی حاملگی بالینی، کنسل شدن سیکل و تحریک بیش از حد تخمدان در سیکل های ART و تعیین ارتباط بین اینهیبینB و تعداد تخمک بازیافت شده، تعداد فولیکول رسیده (³14mm)، تعداد تخمک بارور شده و جنین تشکیل شده است.
مواد و روشها: این مطالعه به روش آینده نگر به صورت توصیفی و تحلیلی با هدف ارزیابی تست تشخیصی اینهیبین
B روی بیماران نابارور مراجعه کننده به درمانگاه نازایی در بیمارستان ولیعصر، پژوهشکده رویان و مرکز ناباروری الوند در سال 83-1382 انجام شده است.
معیارهای ورود: زوجها با علت نازایی مردانه، لوله ای، ناشناخته، سن خانم 35-20سال، عدم سابقه جراحی قبلی روی تخمدان، شاخص توده بدنی بین 20 تا 28
(BMI=20-28kg/m2) در سیکل قبلی.
معیارهای خروج٬ هرگونه اختلال اندوکرین مثل هیپرپرولاکتینمیا٬ سندرم تخمدان پلی کیستیک
(PCO) و نیاز به TESE برای سیکل ART بوده است.
پروتکل مورد نظر،
Long پروتکل و داروی GnRH آگونیست مورد استفاده، بوسرلین بوده است.
یافته ها: در این مطالعه ارتباط معنی داری بین اینهیبین
B و تعداد فولیکول رسیده، BMI، تعداد تخمک بازیافت شده، جنین تشکیل شده و حاملگی شیمیایی وجود داشته است. ولی بین اینهیبینB و تعداد روزهای مورد نیاز برای تحریک و گنادوتروپین مورد نیاز، حاملگی بالینی و کنسل شدن سیکل ارتباطی وجود نداشته است. علاوه بر این بین اینهیبینB و پاسخ ضعیف تخمدان (تخمک کمتر از 4 عدد) و تحریک بیش از حد تخمدان (فولیکول 20) ارتباط وجود داشته است. آنالیز منحنی ROC نشان داد که در (Cut off point=100 pg/ml) اینهیبین B برای حاملگی بالینی مثبت، حساسیت %54، ویژگی %52، ارزش اخباری مثبت %24 و ارزش اخباری منفی %79 دارد و در cut off point=283 pg/ml ، اینهیبینB کمتر از 283، برای پاسخ ضعیف تخمدان حساسیت %77 و ویژگی %30 و ارزش اخباری منفی %76 و ارزش اخباری مثبت %31 دارد.
نتیجه گیری و توصیه ها: هر چند که بین مقدار اینهیبین B و تعداد تخمک بازیافت شده، موارد حاملگی شیمیایی، تعداد تخمک کمتر از 4 و تعداد فولیکول بیشترو مساوی 20 ارتباط وجود دارد ولی این تست از حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی بالایی جهت تعیین پاسخ دهنده های ضعیف (بیماران دارای کمتر از 4 تخمک)، کنسل شدن سیکل، تحریک بیش از حد تخمدان (فولیکول 20) و موارد حاملگی برخوردار نیست و نمی توان از این تست جهت کنسل کردن سیکل استفاده کرد.کلیدواژگان: اینهیبین B؛ تکنیک کمک باروری، پاسخ دهنده های ضعیف، تحریک بیش از حد تخمدان، تست ذخیره تخمدانی، هورمون تحریک کننده فولیکولی (FSH)

 
 
Title:

The role of Inhibin B in prediction of IVF/ICSI cycles, outcomeAbstract:

Introducftion: Several methods have bean used to predict ovarian reserve and IVF outcome, in response to gonadotropin stimulation. Among these, the doy 3 basal FSH level has proved the most useful, in that a poorer IVF outcome was associated with higher levels of the hormone even within the normal range. In a study that was performed by M.Fawzy in 2002, day 5 Inhibin B was the most highly correlated with the number of mature follicle (>14mm), oocyte retrieved and fertilized. Roc curve Analysis showed that women with inhibin B<400pg/ml had lower numbers of mature follicle, fertilized and cleaved oocyte compared with patients with inhibin B >400pg/ml.
Aim: The main purpose of this study is to estimate the role of inhibin B for prediction of ART cycle outcome.
The other purpose is estimation of sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of Inhibin B in predicting of clinical Pregnancy in ART cycle , and determining the relation between Inhibin B and number of retrieved oocyte, mature follicle (>14mm), fertilized oocyte, formed embryo, clinical pregnancy, cancelled cycle and number of hyperstimulation syndrome.
Method: This study is a prospective descriptive analytic study for process research that is performed in infertility ward of Vali-asre hospital, Alvand hospital and Royan institute on infertile couples between 1382 and 83.
Results: There is meaningful correlation between Inhibin B and number of mature follicle (>14mm), BMI, number of retrieved oocyte, transferred embryo and chemical pregnancy. But there is not correlation between Inhibin B and dose of used gonadotropin, days of stimulation, cancelled cycles and clinical pregnancy.
Furthermore, there are meaning full correlations between inhibin B and poor response (oocyte <4) and hyper stimulation (follicle >=20).
Analysis of Roc curve showed that in cut off point of 100pg/ml inhibin B for clinical pregnancy has %54 sensitivity, %52 specificity, %24positive predictive value and %79 negative predictive value.
Furthermore, in cut off point of 283 pg/ml, inhibin B 283pg/ml for poor response has %77 sensitivity, %30 specificity, %76.7 negative predictive value and %31.2 positive predictive value.
Discussion: Although there is correlation between Inhibin B and number of retrieved oocyte, but Inhibin B doesn’t have high sensitivity, spesifity, p.p.v and n.p.v in determining of poor responder and possibility of clinical and chemical pregnancy.Keyword(s):