برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر آنتی اکسیدانها و ممانعت کننده ها بر بلوغ و تکوین آزمایشگاهی تخمک های نارس موش (جلد اول: تاثیر سیستئامین، بتامرکاپتواتانول و گلوتاتیون بر بلوغ و تکوین آزمایشگاهی تخمک های نارس موش)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

افزایش فشار اکسیداتیو از عللی است که در آزمایشگاه به تکوین جنین آسیب می رساند. گلوتاتیون (GSH) مهم ترین ترکیب سولفیدریل غیر پروتئینی است و در سلولهای پستانداران وجود دارد. این ترکیب نقش مهمی را در حفاظت سلول بر علیه آسیب اکسیداتیو بازی می کند. انواع اکسی‍ژن فعال (ROS) در محیط آزمایشگاهی باعث آسیب میتوکندری،DNA  و RNA می شوند که در نهایت منجر به مرگ سلولی می شود و در چندین گونه ثابت شده است.
هدف از این مطالعه تاثیر سیستئامین، بتامرکاپتواتانول و گلوتاتیون بر از سرگیری میوز، بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای نارس موش و تکوین جنین های حاصل از آن است.
تخمکهای نارس از موشهای سوری نژاد
NMRI (6-4هفته ای) در شرایط استریل جدا شدند. تخمکهای حاصل در گروه آزمایشی و گروه کنترل به طور تصادفی تقسیم بندی شدند. تخمکهای گروه کنترل در محیط MEMa حاوی FCS 5 درصد، 7.5IU/ml، 100mIU/ml rhFSH، گروه یک در محیط MEMa حاوی FCS 5 درصد، 7.5IU/ml hCG، 100mIU/ml rhFSH و 5 میلی مولار BSO، گروه دو در محیط MEMa حاوی FCS 5 درصد، 7.5IU/ml hCG، 100mIU/ml rhFSH و 100 میکرومولار سیستئامین، گروه سه در محیط MEMa حاوی FCS 5 درصد، 7.5IU/ml hCG، 100mIU/m rhFSH،100  میکرومولار سیستئامین و 5 میلی مولار BSO، گروه چهار در محیط MEMa حاوی FCS 5 درصد، 7.5IU/ml hCG، 100mIU/m rhFSH و 100 میکرومولار بتامرکاپتواتانول، گروه پنج در محیط MEMa حاوی FCS ۵ درصد، 7.5IU/ml hCG، 100mIU/m rhFSH،100  میکرومولار بتامرکاپتواتانول و 5 میلی مولار BSO و تخمکهای گروه شش در محیطMEMa  حاوی FSC 5 درصد، 7.5IU/ml hCG، 100mIU/m rhFSH و 1 میلی مولار گلوتاتیون قرار داده شدند. تخمکها جهت بلوغ به مدت 24 ساعت داخل انکوباتور 37 درجه سانتیگراد با CO2 5 درصد قرار گرفتند. تخمکـهای بالــــغ شده(MetaphaseII; MII)  در کنار اسپرم موشهای نر همان نژاد قرار گرفتند. لقاح و تکوین جنین ها در محیطT6  انجام شد.
میزان از سر گیری میوز در گروه کنترل و گروههای آزمایش یک، دو، سه، چهار، پنج و شش به ترتیب
78.5، 74.16 درصد، 96، 84.9، 85.4، 86.9 و 86 درصد بود که در گروه آزمایشی دو میزان از سرگیری میوز نسبت به گروه کنترل افزایش چشمگیری داشت (P=0.01) میزان بلوغ آزمایشگاهی گروه کنترل و گروههای آزمایشی به ترتیب 60، 52، 81.8، 58.4، 70، 36.3 و 79 درصد بود. در گروه دو بالاترین میزان بلوغ مشاهده می شود که نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی داری را نشان می دهد (P=0.0001). در گروه چهار و گروه شش نیز میزان بلوغ نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری را نشان می دهد (P=0.01) و در گروههایی که با BSO تیمار شده بودند میزان بلوغ کاهش یافت.
نرخ تشکیل جنین پس از 24 ساعت در گروه دو و گروه شش نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری را نشان می دهد
(P=0.01) که این مقدار در گروه کنترل، گروه دو و گروه شش به ترتیب 51 درصد، 64.2 و 66 درصد بود. تنها در گروه چهارم جنین ها به مرحله بلاستوسیست رسیدند و در گروههای تیمار شده با BSO تعداد معدودی از جنینها به مرحله مورولا رسیدند.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که سیستئامین از سرگیری میوز و بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای نارس موش را افزایش می دهد. همچنین بر تکوین جنین تاثیر دارد. بتامرکاپتواتانول بلوغ آزمایشگاهی را افزایش داده و تکوین جنین را بهبود می بخشد. گلوتاتیون بلوغ را افزایش داده و بر تکوین جنین تاثیر چندانی ندارد.
BSO بلوغ آزمایشگاهی و تکوین جنین را کاهش می دهد. به نظر می رسد که بتامرکاپتواتانول و سیستئامین از طریق افزایش سنتز گلوتاتیون و در نتیجه کاهش ROS این تاثیرات مثبت را اعمال می کنند. از طرفی BSO مانع سنتز گلوتاتیون توسط این مواد شده و باعث تأثیرات منفی بر بلوغ و تکوین جنین می شوند.کلیدواژگان: بلوغ آزمایشگاهی، موش، تخمک، BSO، بتا مرکاپتو اتانول، سیستئامین، گلوتاتیون

 
 
Title:

Effect of Antioxidants and inhibitors on in vitro maturation & development of immature mouse oocytess volum 1: Effect of cysteamine, Beta-mercaptoethanol and glutathoin on in vitro maturation & development of immature mouse oocytesAbstract:

Increased oxidative stress is one of the causes of impaired in vitro embryo development. Glutathione (GSH) is the major nonprotein sulphydrul compound in mammalian cells and is known to play an important role in protecting the cell from oxidative damage. Determinental effects of reactive oxygen species (ROS) During in vitro culture have beebdemonstrated in several species. It has been reported that ROS induce mitochondrial dyfunction,DNA and protein damage that resulting of damages is cell death.
The Purpose of this study was to evaluated the effect of cysteamine,
b-mercaptoethanol and glutathion on resumption of meoisis, in vitro maturation of immature mouse oocytes and resulting embryo development.
materials and methods: Immature oocytes recover from NMRI mouse strain (4-6weeks) were categorized in six experimental and control group.
The immature oocytes in control group were matured in MEM? medium contain 5% FCS,7.5IU/ml hCG and 100 mIU/ml rhFSH, in group 1 immature oocytes were matured in MEM? hCG and 100mIU/ml rhFSH and 5Mm BSO, in group 2 matured in MEM
a hCG and 100 mIU/ml rhFSH and 100mm cysteamine, in group 3 matured in MEM? hCG and 100mIU/ml rhFSH and 100mm cysteamine, and 5Mm BSO,in group 4 MEM? hCG and 100mIU/ml rhFSH and 100mm b-mercaptoethanol and 5Mm BSO and group 6 MEMa hCG and 100mIU/ml rhFSH and 100mm b-mercaptoethanol and 1Mm glutahtione.
The Percentage of resumption of meiosin in control and six experimental groups were 78.5, 74.16, 96, 84.9, 85.4, 86.9, 86 respectively and percentage of IVM in control and six experimental group were 60, 52, 81, 85.8, 47.0, 36.3, 70 respectively. The resumption of meiosis in second group were highest than the control group and experimental group (P=0.001)
b-mercaptoethanol and glutathione enhances IVM and resumption of meiosis.
The result of this study indicate that
b-mercaptoetanol,cyteamine, glutathione enhace of IVM and improves embryo development.While added BSO(5Mm) into maturation medium decreases of IVM and has inhibitor of positive effects on embryo development. Keyword(s): IVM, Mouse, Oocyte, BSO, Beta-mercaptoethanol, cysteamine, glutathione