برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی زنجیره تولید سولفاتیازول و ساخت نمونه آزمایشگاهیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی کاربردی

پژوهشگران: 
قاسمی محمدهادی (مسئول طرح)
مفتاح سکینه (همکار طرح)
بنایی عباس (همکار طرح)
اسلامی پور طیبه (همکار طرح)
باخدا ابوالقاسم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

سولفاتیازول، از طبقه داروهای سولفا با فرمول مولکولی C9H9N3O2S2، در صنایع دارویی به عنوان یک ماده ضد باکتری شناخته می شود و در مقیاس وسیعی در درمان عفونت های باکتریایی در انسان و دامپزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.
گزارش حاضر شامل معرفی سولفاتیازول، مطالعه زنجیره سنتز، روش های سنتز آزمایشگاهی، بهینه سازی شرایط واکنش، شناسایی و آنالیز، و بحث و نتیجه گیری است. در زنجیره انتخابی، از 2- آمینوتیازول و استیل سولفانیلیل کلراید با نسبت مولی 2:1 در حلال آب- استون استفاده می شود. واکنش مذکور در دمای
65oC و مدت زمان 2 ساعت، با بازده %53 قابل انجام می باشد. طی نوآوری در این طرح با استفاده از مواد اولیه 2- آمینوتیازول و استیل سولفانیلیل کلراید با نسبت مولی 1:1 در حلال a- پیکولین، استیل سولفاتیازول در دمای 65oC و زمان 2 ساعت با بازده %67 سنتز می شود. از هیدرولیز استیل سولفاتیازول در محیط قلیایی در دمای 65oC و مدت زمان 2 ساعت، سولفاتیازول با بازده %83 تولید می شود.کلیدواژگان: سولفاتیازول، 2- آمینوتیازول، استیل سولفانیلیل کلراید، استیل سولفاتیازول، -آلفا پیکولین، سنتز آزمایشگاهی

 
 
Title:Abstract:

Sulfathiazole, a sulfa drug with molecular formula C9H9N3O2S2, known as antibacterial agent in pharmaceutical industries and used for treatment of bacterial infections in human beings and veterinary in wide range.
This final report includes: sulfathiazole introduction, study of synthetic chains, methods of synthesis in laboratory, modification of reaction conditions, analysis and discussion. In selected synthetic chain, 2-aminothiazole and acetyl sulfanilyl chloride with molecular ratio of 1:2 are used in acetone/water as solvent. This reaction completed at 65oC in 2 hours with yield of 53%. In an innovation in this report,
a-Picoline was used as solvent. In this method 2-aminothiazole and acetyl sulfanilyl chloride with molecular ratio of 1:1 are used in a-Picoline as solvent. This reaction completed at 65oC in 2 hours with yield of 67%. Sulfathiazole synthesised by alkaline hydrolysis of acetyl sulfathiazole at 65oC in 2 hours with yield of 83%.Keyword(s): Sulfathiazole, 2-Aminothiazole, Acetyl sulfanilyl chloride, Acetyl sulfathiazole, alfa-Picoline, Synthesis