برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی ایران (فاز اول) با اولویت گونه های ذکر شده در فارماکوپه گیاهی ایرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: پژوهشی فارماکوگنوزی و داروسازی

پژوهشگران: 
اجنی یوسف (مسئول طرح)
تقی زاده میترا (همکار طرح)
اهوازی مریم (همکار طرح)
دست پاک آرزو (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ راه اندازی هرباریوم پژوهشکده گیاهان دارویی
ـ جمع آوری نمونه های دارویی


 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

بدلیل عدم وجود هرباریوم تخصصی گیاهان دارویی یکی از مشکلات گیاهان دارویی ایران شناسایی این گیاهان می باشد. در فارماکوپه گیاهی ایران 99 گونه لیست شده است. از بین آنها 30 گونه انتخاب و از استانهای مختلف جمع آوری و شناسایی شدند که شامل: آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak)، آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.)، بارهنگ(Plantago major L.) ، برگ بو (Laurus nobilis L.)، به لیمو (Lippia citriodora H. B. et. K.)، پر سیاوشان (Adiantum capillusveneris L.)، پونه .Mentha longifolia (L.) Huds، تاجریزی (Solanum nigrum L.)، خارخسک (Tribulus terrestris L.)، خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaertn)، خاکشیر ایرانی (Descurainia sophia (L.) Schur)، رازک(Humulus lupulus L.) ، رازیانه (Foeniculun vulgare Mill.)، رزماری (Rosmarinus officinalis L.)، زرشک (Berberis vulgaris L.)، زیتون (Olea europaea L.)، سدر(Ziziphus spina- christi (L.) Willd)،  سه پستان (Cordia myxa L.)، شاه پسند (Verbena officinalis L.)، عناب (Ziziphus jujuba Mill.)، فرنجمشک (Melissa officinalis L.)، کاسنی (Cichorium intybus L.)، کاکوتی (Ziziphora tenuir L.)، گاو زبان (Echium amoenum Fisch & Mey.)، گزنه (Urtica dioica L.)، گل ساعتی (Passiflora incarnata L.)، لیمو عمانی یا لیمو ترش (Citrus auratifolia (Christm.) Swingle)، مرزنگوش (Origanum vulgare L.)، مورد  (Myrtus communis L.)  و هوفاریقون (Hypericum perforatum L.) می باشند.کلیدواژگان: فارماکوپه گیاهی، هرباریوم تخصصی، گیاهان دارویی

 
 
Title:

Collecting and identification of medicinal plants with priority to plants in Plant Pharmacopeia of Iran (first phase)Abstract:

Because of lack of professional medicinal plant herbarium in Iran caused a significant problem in correct identification of medicinal plants. In Plant Pharmacopoeia of Iran there are 99 species. Among them 30 species are selected, collected from different provinces of Iran and finally identified. These species are include: Thymus daenensis Celak., Zataria multiflora Boiss.,  Plantago major L., Laurus nobilis L., Lippia citriodora H. B. et K., Adiantum capillus – veneris L., Mentha longifolia (L.) Huds., Solanum nigrum L., Tribulus terrestris L., Silybum marianum (L.) Gaertn., Descurainia sophia (L.) Schur., Humulus lupulus L., Foeniculum vulgare M., Rosmarinus officinalis L., Berberis vulgaris L., Olea europaea L., Ziziphus spina- christi (L.) Willd., Cordia myxa L., Verbena officinalis L., Ziziphus jujuba Mill., Melissa officinalis L., Cichorium intybus L., Ziziphora tenuir L., Echium amoenum Fisch & Mey., Urtica dioica L., Passiflora incarnata L., Citrus auratifolia (Christm.) Swingle., Origanum vulgare L., Myrtus communis L., and Hypericum perforatum L.Keyword(s): Plant Pharmacopeia, Professional herbarium, Medicinal plants