برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین فراوانی یرسینیا انتروکولیتیکا در مدفوع بیماران اسهالی مراجعه کننده به آزمایشگاه های جهاد دانشگاهی در سطح شهر مشهدگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
قزوینی کیارش (مسئول طرح)
شمسیان علی اکبر (همکار طرح)
نژادحسین علیرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

مقدمه و هدف: یرسینیا انتروکولیتیکا یکی از باکتری های عامل اسهال در انسان است که انسیدانس جهانی آن در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است.عفونت با این باکتری با اسهال، آدنیت مزانتر، آرتریت، سندرم رایتر، سپتی سمی و حتی هپاتیت و استئومیلیت  همراه می باشد. از آنجایی که این ارگانیسم در مدفوع با برخی ارگانیسم های خانواده آنتروباکتریاسه شباهت دارد معمولا این باکتری در بررسی مدفوع از نظر دور می ماند. در این پژوهش فراوانی یرسینیا انتروکولیتیکا در مدفوع بیماران اسهالی در سطح شهر مشهد تعیین گردید.
روش‌پژوهش: در این مطالعه 1026 نمونه مدفوع بیماران اسهالی که از مهر ماه 1384 لغایت مهر ماه 1385 به آزمایشگاه تخصصی جهاد دانشگاهی مشهد مراجعه نموده و دارای معیارهای حضور در این مطالعه بودند از نظر حضور یرسینیا آنتروکولیتیکا مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور نمونه ها بر روی محیط کشت انتخابی مخصوص جداسازی یرسینیا کشت شدند و نتایج بر اساس معیار های استاندارد ارزیابی و تحلیل گردید.
نتایج پژوهش: در این بررسی فقط 3 مورد یرسینیا آنتروکولیتیکا شناسایی گردید
(%0.29) و بقیه نمونه ها فاقد یرسینیا بودند. اشرشیا کلی پاتوژن در %19.1 موارد، گونه های شیگلا در %1.75 نمونه ها و سالمونلا در %0.58 بیماران جدا شد. تمام موارد یرسینیا جدا شده در این مطالعه مربوط به بیماران مونث بود.
بحث و نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان دهنده شیوع پایین عفونت گوارشی با این باکتری در منطقه است که این مساله بایستی در سیاست گذاری برای پیشگیری و کنترل این عفونت مدنظر قرار گیرد.کلیدواژگان: یرسینیا انتروکولیتیکا، مدفوع، اسهال، فراوانی

 
 
Title:Abstract:

Introduction: Yersinia enterocolitica is a bacterial cause of human diarrhea with increasing incidence worldwide in recent years. The infection is accompanied with diarrhea, mesenteric adenitis, arthritis, Reiter's syndrome, septicemia and even hepatitis and osteomyelitis. Y. enterocolitica is usually neglected in stool exam because of its similarity to enterobacteriaceae family. In the present study, the presence of Y. enterocolitica in the stool of diarrhea patients was evaluated in Mashhad. 
Materials and Methods: The subjects were stool samples of 1026 patients with a diagnosis of acute diarrhea referred to ACECR medical laboratory in Mashhad during a 12-month period from October 2005 to November 2006. Samples were cultured on Yersinia differential media and the results were analyzed according to standard criteria.
Results: Y. enterocolitica were detected in just 3 females (0.29%). E. coli was the most common pathogen isolated (196 out of 1026 cases, 19.1%). Shigella spp. were isolated from 18 cases (1.75%) and Salmonella spp. from 6 (0.58%).
Conclusion: This study shown low prevalence of Y. enterocolitica in northeast of Iran which should be considered in strategic planning for prevention and control of this infection.Keyword(s): Yersinia enterocolitica, Stool, Diarrhea, Frequency