برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی کارایی برخی از مواد ضد عفونی کننده رایج در ایران بر علیه ویروس هپاتیت B بصورت In vitroگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
قزوینی کیارش (مسئول طرح)
شمسیان علی اکبر (همکار طرح)
مظاهری فاطمه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تهیه گزارش نهایی و ارائه به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

از آنجایی که شایع ترین راه انتقال بیماریها در محیط های درمانی و بهداشتی، انتقال از طریق تماس مستقیم با خون و ترشحات بدن است و شایع ترین بیماری قابل انتقال از این طریق هپاتیت B است بسیار ضروری است که انتقال از طریق تماس کنترل گردد. برای پیشگیری از انتقال این عامل بیماریزای خطرناک مهمترین راه ضدعفونی وسایل و سطوح آلوده است. به این منظور مواد ضد ویروسی زیادی در ایران مورد استفاده قرار می گیرد اما تاکنون هیچ بررسی درموردکارایی این مواد در حذف ویروس هپاتیت B در ایران انجام نشده است و فقط به تبلیغات ارایه شده از طرف تولید کنندگان استناد شده است. در این مطالعه به بررسی و مقایسه اثر ضد ویروسی مواد ضد عفونی کننده رایج بر روی ویروس هپاتیت B پرداخته شد تا ماده ضدعفونی کننده مناسب، و مدت تماس مناسبی را برای حذف هپاتیت B تعیین گردد. برای این منظور از کشت سلولی HepG2 که مناسب ترین روش جهت انجام این نوع مطالعات بصورتIn vitro  می باشد، استفاده گردید و پلاسمای مثبت از نظر هپاتیت B پس از مواجهه با غلظتهای متفاوت موادضد عفونی کننده مورد مطالعه در طی زمانهای مواجهه مختلف با سلول میزبان مجاور می شود و تیتر ویروس پس از 3 روز با تیتر آن در ابتدای کشت مقایسه شد. افزایش تیتر بیانگر زنده بودن و بنابراین عدم کارایی ماده ضدعفونی کننده بود. با توجه به ارزیابی های انجام شده طی مراحل آزمایش شده، گلوتارآلدیید و هیپوکلریت سدیم با غلظتهای 1.50 و 1.100 و در مدت زمان های 5 دقیقه و 15 دقیقه تاثیر ضد ویروسی آشکاری را از خود نشان داد. ولی در این مطالعه هیچ کدام از مواد ضدعفونی کننده دکونکس، میکروتن و بیگ اسپری(Big Spray)  تاثیر ضدعفونی کنندگی مناسبی نداشتند. با توجه به نتایج به دست آمده هیپوکلریت سدیم و گلوتارآلدیید به عنوان ماده ضد عفونی کننده مناسب برای از بین بردن ویروس هپاتیت B بر روی سطوح توصیه می شود. اما مواد دیگر که مانند دکونکس، میکروتن، Big spray  کارایی مناسبی ندارند و نیاز به ارزیابی های بیشتری دارند.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Evaluation of in vitro efficacy of some current disinfectants in Iran against hepatitis B virusAbstract:

Nosocomial transmission of viral hepatitis is common through contacts. The expected risk is greatest for the hepatitis B virus (HBV) by infected blood and possibly saliva. Hence, the transmission of HBV should be prevented by the routine exercise of good disinfectants. Many disinfectant are using in Iran for this purpose however, one must rely on manufacturers’ claims and there is not any documented study about efficacy of these disinfectants against HBV. In this study the in vitro efficacy of some current disinfectants were evaluated against hepatitis B virus in Iran to determine appropriate disinfectant and contact time. Pooled HBV infected human plasma was treated with the different concentration of tested disinfectant in various contact time. It was then subjected to cell culture using the human hepatoma cell line, HepG2. In the beginning and after three days titers of viral markers were measured and compared. Any increase in titers implies viral replication and inefficacy of disinfectant. According to the findings, glutaraldehyde and hypochlorite (1/50 and 1/100) show good virocidal activity after 5 and 15 minutes. But none of other disinfectants as Deconex, Micro10 and Big Spray could completely kill HBV. Considering this results, glutaraldehyde and hypochlorite may recommended as appropriate disinfectant for elimination of HBV and Deconex, Micro10 and Big Spray is not suitable for this purpose.Keyword(s): Hepatitis B Virus, Disinfectant, In Vitro