برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت ساگارهای کوردیریتی با استفاده از اگریگیت کوردیریت - مولایت تولید شده در داخل کشورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: مواد و سرامیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

آماده سازی مراحل کار تا طراحی واحد پایلوت ساخت قطعات کوردیریت ـ مولایت اعم از صفحه، پایه، عایق ها و نسوز میسر است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

در پژوهش حاضر ساخت ساگارهای کوردیریت مولایت که به عنوان ابزار کوره قابل استفاده اند مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا اگریگیت کوردیریت به وسیله مخلوطی از تالک، کائولن و آلومینا پس از شکل دهی به وسیله پرس و حرارت دهی تا 1325oC تهیه گردید. مقدار تقریبی فاز کوردیریت به وسیله الگوی پراش اشعه x تخمین زده شد. سپس کوردیریت سنتز شده با مقادیر مشخصی از کائولن و آلومینا (به عنوان مواد اولیه تشکیل مولایت در نمونه ها) مخلوط شده و نمونه های اصلی به وسیله پرس تهیه گردیدند. و در دماهای مختلف پخت شدند. سپس تغییرات دانسیته، تخلخل و استحکام فشاری سرد نمونه ها به صورت تابعی از دما اندازه گیری شد که نتایج نشان دهنده بهبود این خواص با افزایش دما است.
صحت تشکیل مولایت درون نمونه ها به وسیله روش
XRD مورد بررسی قرار گرفت و به منظور پیش بینی مقاومت به شوک حرارتی نمونه ها، ضریب انبساط حرارتی آنها به وسیله یک دستگاه دیلاتومتر اندازه گیری شد که این مقدار حدود 3.18×10-6 (1/k) بوده است و نشان دهنده مقاومت خوب بدنه ها به شوک حرارتی است. در نهایت بررسی های ریز ساختاری نمونه ها به وسیله میکروسکوپ الکترونی روش (SEM) صورت گرفت و با جمع بندی نتایج با بهترین فرمولاسیون به دست آمد. نمونه هایی در مقیاس صنعتی تهیه شده و تست گردید که نتایج مثبت بوده اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Fabrication of a mullite-bonded cordierite body suitable for using as kiln furniture has been investigated in this research. First of all cordierite powder was synthesized by mixing talc, kaolin and alumina as starting materials, pressing and firing up to 1325oC. The amount of cordierite phase was estimated by X-ray diffraction technique. The synthesized cordierite then was mixed with certain amounts of kaolin and alumina as the starting materials for mullite formation and the mixture was shaped by pressing method, following by firing at different temperatures. The changes of density, porosity and cold crushing strength of the samples were measured as a function of temperature. The results showed that theses properties improve by temperature rising. The mullite formation within the samples was confirmed by XRD method. The thermal expansion coefficient of the Samples fired at 1350oC was determined by a dilatometer having an average value of 3.18×10-6 (1/K), which indicates an excellent thermal shock resistant for the samples. The microstructure of the fired samples was studied using scanning electron microscopy (SEM), which showed considerable results. Finally an industrial test was performed by using the best reasults.Keyword(s): Cordierite, Mullite, Physical properties, Micostructure