برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اثر لیزر کم توان GaAlAs با طول موجهای 685 و 830 نانومتر در درمان جراحی پریودنتالگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: دندانپزشک

پژوهشگران: 
فاطمی سیدمصطفی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

چاپ مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی لیزر پزشکی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

زمینه: این کارآزمایی شاهد دار تصادفی شده دو سو کور به منظور بررسی اثر لیزر کم توانGaAlAs  با طول موجهای (685 و 830 نانومتر) در تسریع بهبود زخم ناشی از جراحی فلپ پریودنتال طرح ریزی و انجام شده است.
مواد و روشها: از بین بیماران مورد جراحی فلپ پریودونتال کلینیک دندانپزشکی جهاد دانشگاهی، بر مبنای معیارهای ورود و خروج مداخلات و ارزیابی های لازم برای تعداد 6 نفر (5 زن و یک مرد) انجام گرفته است.
درهر بیمار دو نیمه قرینه یک فک عمل جراحی پریودونتال انجام شد. یک نیمه فک به صورت اتفاقی در گروه لیزر قرار گرفت و سمت مقابل در گروه پلاسبو در نظر گرفته شد.
در گروه لیزر، قبل از عمل و در روزهای هفتم و چهاردهم و بیست و یکم بعد از جراحی ابتدا ارزیابی شده، سپس لیزر تابی (با طول موج 685 نانومتر با چگالی انرژی 1ژول بر سانتیمتر مربع و به دنبال آن با طول موج 830 نانومتر و با چگالی انرژی 5 ژول بر سانتیمتر مربع) انجام گرفت
.
در گروه پلاسبو لیزر تابی با لیزر خاموش انجام شد. جهتBlind  کردن بیماران و نیز حفظ اصول ایمنی، بیماران میبایست از پوشش چشمی مناسب حین لیزر تابی استفاده می نمودند.
در هر دو گروه (لیزر و پلاسبو) روند التیام و کاهش درد در روز هفتم و چهاردهم و بیست و یکم و بیست و هشتم و GI و PLI و کاهش عمق پاکت و کاهش attachment loss در قبل از جراحی و روز هفتم و چهاردهم و بیست ویکم و بیست و هشتم توسط یک دندانپزشک غیر وابسته به طرح ارزیابی گردیده است.
در این بیماران تعداد 21 عدد Amoxicillin 500 به مدت یک هفته هر 8 ساعت 1 عدد و 10 عدد استامینوفن کدئین هر 6 ساعت تجویز گردید و سایر درمانهای معمول در در هر دو گروه بیماران به صورت یکسان انجام ‌گردید.
نتایج: در ابتدای درمان در تمام شاخصها  بین گروه لیزر و پلاسبو تفاوتی وجود نداشته است.
Gingival Index در روزهای 7 و 14 پس از درمان در گروه لیزر کمتر از گروه پلاسبو بوده است و این مقدار از نظر آماری معنی دار بوده است (P<0.05).

Healing Index در روزهای 7 و 14 و 21 پس از درمان در گروه لیزر بیش از گروه پلاسبو بوده و این مقدار از نظر آماری معنی دار بوده است (P<0.05)

Plaque Index وPocket Depth  وAttachment Loss  و شدت درد در هیچ یک از مراحل ارزیابی در دو گروه تفاوت معنی داری از نظر آماری نداشتند (P<0.05).
همچنین در پایان ارزیابی در روز 28 پس از درمان نیز تمام شاخصها  در هر دو گروه لیزر و پلاسبو تقریبا برابر بوده است و فاقد تفاوت معنی دار از نظر آماری بوده اند.کلیدواژگان: لیزر کم توان، جراحی فلپ پریودونتال، شدت درد، روند التیام، ایندکس لثه ای، ایندکس پلاک، عمق پاکت، از دست دادن چسبندگی

 
 
Title:

Efficacy of GaAlAs low level laser (680 & 830 nm) in periodontal flap suegeryAbstract:

Background and Objective: This double blinded RCT was designed to investigate the impact of GaAlAs low level laser (685, 830 nm) on Gingival Index, Plaque Index, Pocket Depth, Attachment Loss, Pain severity and Healing index of periodontal flap surgery.
Study Design/Materials and methods: Six patients (5 female, 1 male) were enrolled in the study due to inclusion/ exclusion criteria. In each patient periodontal surgery was performed on both side of one jaw, one of them randomly allocated in laser group while the other served as placebo. Laser group received laser irradiation (685 nm, 1 J/cm2 followed by 830nm, 5 J/cm2) before and on 7, 14 and 21 postoperative days .In placebo group laser irradiation was performed while the laser system was off. To keep patients blind, they were instructed to wear safety goggles. All other conventional treatments were the same in both groups. Gingival Index, Plaque Index, Pocket Depth, Attachment Loss, Pain severity and Healing index were assessed by an independent dentist before and on 7, 14, 21 and 28 days after surgery.
Results: There was no significant difference between indexes of laser and placebo groups at the beginning of the study.
Gingival index was lower in laser group at the 7th and 14th day after surgery and it was significant (p<0.05).
Healing index was higher in laser group at the 7th, 14th and 21st day after surgery and it was significant (p<0.05).
There was no significant difference between Plaque Index, Pocket Depth, Attachment Loss and Pain severity of laser and placebo groups during the study assessments.
At the end of the study (28th day) there was no significant difference between laser and placebo groups in any of the indexes.
Conclusions: LLLT seems to have some early beneficial effects on healing of periodontal surgery wounds via improvement of Gingival and Healing Index.Keyword(s): LLLT, periodontal flap surgery, Gingival Index, Plaque Index, Pocket Depth, Attachment Loss, Pain severity, Healing index