برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی شیوع اختلال عملکرد جنسی و عوامل خطر آن در زنان متاهل ساکن مناطق شهری استان کهگیلویه و بویر احمدگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: بهداشت خانواده

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه و چاپ
- مقاله در مجامع علمی 


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

زمینه و هدف: اختلالات عملکرد جنسی در زنان وابسته به سن، پیشرونده و دارای شیوعی بالا هستند. این مطالعه به بررسی میزان شیوع اختلالات عملکرد جنسی و عوامل خطر آن در زنان متاهل مناطق شهری استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته است.
روش مطالعه: با توجه به پوشش بالای خانوارهای تحت نظارت مراکز بهداشتی درمانی شهری استان، نمونه مورد مطالعه از فهرست زنان متاهل مناطق شهری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و مورد مصاحبه حضوری قرار گرفتند.
ابزار بکار برده پرسشنامه ای تهیه شده با استفاده از بررسی متون (با تایید روایی توسط
صاحب نظران) بوده و سه بخش مشخصات جمعیتی، شکایات بالینی و تاریخچه فردی را در بر داشت. اختلالات عملکرد جنسی بر اساس طبقه بندی DSM-IV با چهار متغیر «سرد مزاجی، عدم تحریک جنسی، نرسیدن به اوج لذت جنسی و درد هنگام نزدیکی» در قالب سوالاتی منفرد تعریف شدند. بانک داده ها در نرم افزار آماری SPSS ویرایش 13 ایجاد و داده ها به صورت توصیفی و تحلیلی (در سطح معناداری 0.05) مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: در مجموع 1540 نفر از زنان مناطق شهری استان مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین سنی زنان مورد مطالعه
33.2±9.4 بوده و بیشتر زنان خانه دار بودند (%84.5). فراوانی اختلالات عملکرد جنسی بترتیب شیوع در زنان عبارت بودند از: سرد مزاجی (%35.1)، درد هنگام نزدیکی (%34.9)، نرسیدن به اوج لذت جنسی (%34.5) و عدم تحریک جنسی (%31.6) تحلیل آماری نشان داد ارتباط آماری معناداری بین متغیر سرد مزاجی با متغیرهای سن  (P=0.02)و سقط عمدی (P=0.002) وجود دارد.
ارتباط آماری معناداری بین متغیر عدم تحریک جنسی با هیچیک از متغیرهای زمینه ای مورد مطالعه بدست نیامد.
بین متغیر نرسیدن به اوج لذت جنسی با متغیرهای سقط عمدی
(P=0.03) و نوع روش بکار برده شده پیشگیری از بارداری (P=0.002) ارتباط آماری معناداری وجود داشت.
درد هنگام نزدیکی با متغیرهای سن
(P=0.001)، تحصیلات (P=0.001)، شغل (P=0.02)، سن ازدواج (P=0.02)، تعداد بارداری (P=0.001) و سن اولین حاملگی (P=0.01) ارتباط آماری معناداری را نشان داد.
همچنین بین تمامی شکایات بالینی با اختلالات عملکرد جنسی ارتباط آماری معناداری بدست آمد
(P<0.001).
از بین سوالات مرتبط با تاریخچه و عادات فردی، متغیرهای «استرس و فشار روانی بر اثر شغل و وجود مشکل در روابط زناشویی» با تمامی اختلالات عملکرد جنسی در زنان از ارتباطات آماری معناداری برخوردار بودند (0.003 تا P<0.001).
نتایج تحلیل رگرسیون: تحلیل رگرسیون اثر متغیرهای زمینه ای بر اختلالات عملکرد جنسی، نشان داد متغیر سن بجز تجربه نرسین به اوج لذت جنسی بر سایر اختلالات عملکرد جنسی دارای اثر بوده است. بعنوان مثال ارتباطات آماری در تجربه درد هنگام نزدیکی عبارت بود از:
و
OR=0.48 (CI=0.29-0.77) سال 35-31 و OR=1.92 (CI=1.26-2.93): سال 30-26[
OR=0.49 (CI=0.24-0.99) سال ³46 و OR=0.48 (CI=0.28-0.81) سال 45- 36]
تحلیل رگرسیون اثر شکایات و علایم بالینی نیز نشان داد متغیر «خشکی واژن» بر تمامی اختلالات عملکرد جنسی تاثیر گذار بوده است. بعنوان مثال ارتباطات آماری در تجربه نرسیدن به اوج لذت جنسی عبارت بود از:
[شدید و
OR=2.99 (CI=1.75-5.13): متوسط و OR=1.92 (CI=1.26-2.93): خفیف OR=2.65 (CI=1.18-5.97)]
تحلیل رگرسیون اثر تاریخچه و عادات فردی نیز نشان داد متغیر «وجود مشکل در روابط زناشویی» بر تمامی اختلالات عملکرد جنسی از ارتباط آماری معناداری برخوردار بوده است. بعنوان مثال ارتباطات آماری در تجربه سرد مزاجی عبارت بود از:
[
OR=1.91 (CI=1.41-2.61): خیر]
بررسی اثر توام متغیرهای زمینه ای - شکایات بالینی و تاریخچه فردی نیز نشان داد که متغیرهای «خشکی واژن» و «وجود مشکل در روابط زناشویی» بر تمامی اختلالات عملکرد جنسی تاثیر گذار بوده اند. ارتباطات آماری بدست آمده در مورد اثر خشکی واژن و مشکل در روابط زناشویی بر تجربه عدم تحریک جنسی بترتیب عبارت بود از:
[شدید و
OR=4.42 (CI=2.58-7.56): متوسط و OR=2.68 (CI=1.72-4.16): خفیف OR=2.29 (CI=1.03-5.09)] و [OR=1.75 (CI=1.19-2.57: خیر]
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بیانگر میزان شیوع بالای اختلالات عملکرد جنسی در زنان مورد مطالعه است. بر اساس نتایج شکایات بالینی بیشترین اثر را بر اختلالات عملکرد جنسی دارا بودند. همچنین اثر متغیر «وجود مشکل در روابط زناشویی» بیانگر تاثیر عوامل روحی - روانی - اجتماعی بر اختلالات عملکرد جنسی در زنان بوده و نیاز به مداخلات مشاوره ای را مطرح می سازد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Prevalence and risk factors for sexual dysfunction among married women in urban districts in Kohgilouyeh & BoyerAhmad ProvinceAbstract:

Objective: Female sexual dysfunctions are age – related, progressive and highly prevalent among women. This study assessed the prevalence and risk factors for female sexual dysfunction (FSD) in married women of Kohgilouyeh – Boyerahmad province.
Materials & Methods: A cross-sectional study was conducted in the urban areas of Kohgilouyeh–Boyerahmad province. Using quota sampling, an ad hoc questionnaire covering demographic variables, clinical symptoms and individual history was administered to 1540 women visiting primary health care (PHC) clinics. Criteria of sexual dysfunction followed classification by DSM-IV. Data were analyzed by SPSS version 13 in descriptive and analytical manner.
Results: The mean age of the respondents was 33.2 (SD=9.4) and mostly were housewives (%84.5). The self – reported of FSD were respectively: loss of desire (%35.1), dysparonia (%34.9), anorgasmia (%34.5) and loss of arousal (%31.6). There were significant associations between age (P=0/02) and induced abortion (P=0/002) with loss of desire disorder.
Anorgasmia showed significant differences with induced abortion (P=0/03) and the used family planning method (P=0/03). Significant differences were observed between dysparonia with age (P=0/001), education (P=0/001), job (P=0/02), age of marriage (P=0/02), gravid (P=0/001) and age of first pregnancy (P=0/01).
There were significant associations between clinical symptoms with FSD (P<0/001). "Stress due to job" and "unsatisfactory marriage relationships" were significantly associated with FSD (P0/003-<0/001).
Binary logistic regression analysis showed:
"Age" was significantly correlated with FSD except for anorgasmia. The observed statistical relationships with experience of dyparonia were: [26-30y: OR=0/69 (CI=0.48-1.01), 31-35y: OR = 0.48 (CI=0.29-0.77), 36-45y: OR= 0.48 (CI= 0.28-0.81),
£46y: OR=0.49 (CI=0.24-0.99)]
"Vaginal dryness" as a clinical symptom was significantly associated with FSD. The observed statistical correlation with experience of anorgasmia were: [mild, OR= 1.92 (CI= 1.26-2.93), moderate: OR=2.99 (CI=1.75-5.13) sever: OR=2.65 (CI= 1.18-5.97)].
"Unsatisfactory marriage relationships" showed significant relationship with FSD. The observed statistical relationships with experience of loss of desire were: [NO: OR=1.91 (CI=1.41-2.61)]
Interaction analysis showed significant associations between FSD with "vaginal dryness" and "unsatisfactory marriage relationships". The observed relationships between the experience of loss of arousal with vaginal dryness and unsatisfactory marriage relationships were respectively: [mild; OR= 2.68 (CI= 1.72-4.16), moderate: OR= 4.42 (CI=2.58-7.56), sever: OR=2.29 (CI=1.03-5.09)], [NO: OR= 1.75 (CI=1.19-2.57)].
Conclusion: The findings indicate FSD is prevalent among study subjects. Clinical symptoms had the most effect on FSD. "Unsatisfactory marriage relationships" as a psychological indicator on FSD should be mentioned in clinical settings.Keyword(s):