برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی خواص الکترونی و نوری ابرشبکه های نیمرساناگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: پژوهشی فیزیک

پژوهشگران: 
باهر سالار (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی عرضه و از نتایج طرح یک مقاله ISI استخراج شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

در این پروژه ابتدا توصیف مبسوطی از ابرشبکه ها و آشوب و ابزارهای شناخت آن آمده است. در ادامه ابرشبکه تحت اثر یک میدان الکتریکی به تنهایی بررسی شده و معادلات حرکت حاملها در مینی نوار ابرشبکه با استفاده از معادلات ماکسول و بر پایه تابع توزیع بولتزمن محاسبه گردیده و با حل عددی آنها چگونگی حرکت الکترون در راستای رشد لایه های ابرشبکه از لحاظ آشوبی یا پریودیک بودن با توجه به پارامترهای ابرشبکه و دامنه و فرکانس میدان خارجی با ترسیم سری زمانی و نمای لیاپانوف تعیین شده است. سپس علاوه بر میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی را نیز اعمال نموده و نشان دادیم میدانی دینامیک و هم اندازه با میدان الکتریکی قادر به حذف آشوب می باشد. در انتهای این مبحث برای دستیابی به یک دید کلی از وضعیت حرکت حامل ها در ابرشبکه پارامترهای آن را ثابت نگاه داشته و با تغییر دامنه و فرکانس میدان الکتریکی فضای فاز سیستم را رسم نمودیم و نشان دادیم با اعمال میدان مغناطیسی قستی از ناحیه انتگرال ناپذیر در مرز سمت چپ نمودارها تناوبی خواهد شد.
در ادامه در فصل سوم پس از معرفی پلاسمون ها و پلاریتون ها انتشار موج های پلاریتون غیرخطی پلاریزه S- در یک ابرشبکه بررسی شده است. سیستم تناوبی از دو جز مختلف تشکیل شده است. برای بررسی انتشار مدهای پلاریتون در این سیستم یک مدل نظری پایه ریزی شده که به توابع بیضوی ژاکوبی برای اندازه میدان الکتریکی در سرتاسر لایه ها منجر می شود. محاسبات عددی برای مدهای پلاسمون ـ پلاریتون و مدهای فونون ـ پلاریتون انجام شد و قیاسی با مدهای فونون ـ پلاریتون در سیستم سه لایه ای انجام گرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

In this project, we introduce superlattie and chaos extensively, in section one. then quantum transport in the semiconductor superlattice(SSL) under the influence of  external electric field  is studied. We apply a magnetic fields, and electron, motion in SSL under the influence of external electric and magnetic fields and in the frame work of the single – miniband model is investigated. The energy-momentum dispertion relation can be used to calculated motion equations of electrons confined to a single miniband. numerical calculation show that tilting an applied dynamic magnetic field at an angle q to the SL axis induces a transition from chaotic to regular motion. In following the regions of periodic and chaotic of carrier transport in the semiconductor superlattice under the influence of dynamic electric and magnetic fields is determined. In numerical calculation maximal laypunov exponent for different parameters of fields is measured and regions of periodic and chaotic motion is plotted.
In section three, The propagation of nonlinear s-polarized polariton waves (TE modes) in an infinitely extended superlattice is considered. The periodic system is composed of two different components where the layers are arranged in an alternating fashion so that each layer of material 1 is bounded by two layers of material 2 and vice versa. In general, each of the individual layers may be characterized by a Kerr-type nonlinear dielectric function with a frequency dependent characteristic of either the plasmons in a metal / semiconductor or the optical phonons in an ionic crystal. To investigate the propagation of polariton modes in such a system a theoretical model is formulated leading to Jacobi elliptic functions for the electric field amplitude across the layers. Subsequently the application of boundary conditions at the interfaces gives rise to dispersion relations. Numerical examples are given for plasmon-polariton and phonon-polariton modes and a comparison is made with phonon-polariton modes propagating in a three layered system.Keyword(s):