برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل موثر در تولید آزمایشگاهی دکستران توسط Leuconostoc mesentroideگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی

پژوهشگران: 
حامدی جواد (مسئول طرح)
مخدومی کاخکی علی (همکار طرح)
حسنی نسب اعظم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

دکستران به گروهی از پلی ساکاریدهای باکتریایی با فرمول (C6H10O5)n متشکل از زیر واحدهای گلوکز اطلاق می شود. این بیوپلیمر به علت داشتن خواص غیر یونی و پایداری و صفات دیگر، کاربردهای گسترده ای در صنایع غذایی، دارویی، بیوشیمیایی و صنعت پیدا کرده است. سالانه بیش از 200 تن دکستران وارد کشور می شود که با به دست آوردن دانش فنی تولید این ماده می توان امکان تولید آن را در داخل کشور فراهم کرد. در این پژوهش اثرات عوامل اصلی مهم در تولید دکستران شامل pH، دما، دور همزن، منبع ازت، منبع کربن و میزان مایع تلقیح بر تولید دکستران توسط باکتری Leuconostoc mesentroides UT18 به منظور بهینه سازی شرایط تولید بررسی گردید. بر اساس نتایج به دست آمده 9pH، دمای 32oC و بدون همزدن باعث بیشترین میزان تولید دکستران گردید. به منظور یافتن منابع کربن و ازت ارزان قیمت از ملاس و مخمر نانوایی استفاده شد. غلظت های 40g/l و 20g/l ملاس و عصاره مخمر نانوایی به ترتیب به عنوان بهترین منابع کربن و ازت شناخته شدند. بیشترین میزان تولید دکستران در محیط با %10 مایع تلقیح مشاهده گردید. آنالیز IR و مقایسه آن با طیف به دست آمده از نمونه استاندارد برای تایید ساختار دکستران تولیدی به کار گرفته شد. در نهایت با استفاده از شرایط بهینه، تولید دکستران به میزان 2.1 برابر افزایش یافته است. نتایج این طرح که بیشتر با دبدگاه کاربردی و با استفاده از مواد اولیه ارزان قیمت انجام شده می تواند به علت کاهش هزینه تولید در تولید انبوه دکستران مفید باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Dextrans is a group of polysaccharides (C6H10O5)n with glucose subunits. By consideration of its non-ionic criterion, stability and other physico-chemical properties, dextran has a wide-range application in food, pharmaceutical and biochemical industries. Annually, more than 200 metric tons dextran was imported to Iran. Preparing of the know-how of dextran production is the prerequisite of its production in Iran. In this study, effects of the most important factors affecting on the dextran production including pH, temperature, agitation, carbon source, nitrogen source and inoculation size were studied by Leuconostoc mesentroides ut18. The results obtained showed that optimum conditions were: pH 9, temperature 32oC and there is no need to agitation. In order to find cheap and local carbon and nitrogen sources, molasses and baker-yeast was used. Concentrations of 40g/l and 20 g/l molasses and yeast extract found as the best carbon and nitrogen source respectively. The fermentation media with 10% inoculum size produced the maximum amount of dextran. IR analysis was used for the confirmation of dextran produced. Application of optimized condition increased the dextran concentration 2.1 times than that of control. This results can reduce the cost of production by using the cheap raw materials.Keyword(s):