برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سامان دهی کالبدی فضایی روستاهای پراکنده بخش «هرات و مروست» در شهرستان«مهریز»گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: شهرسازی (برنامه ریزی منطقه ای)

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1377

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد

خروجی طرح: 

گزارش و نقشه های اجرایی تهیه و به کارفرما واگذار شده است. برمبنای این مطالعات در حال حاضر محدوده فوق با عنوان «شهرستان خاتم» با مجموعه ها و حوزه های پیشنهادی ایجاد شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

سامان دهی روستایی عبارت از نظم و نسق دادن به روستاها در تمامی زمینه ها و هدف آن سامان دهی فضایی و توزیع مناسب جمعیت و فعالیت در مکان های زیستی بالقوه و بالفعل با تعیین مرکزیت هر مجموعه و ایجاد نظام سلسله مراتب خدماتی است.
بدین منظور مطالعات طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی - فضایی 85 سکونتگاه واقع در بخش «هرات و مروست» از «شهرستان مهریز استان یزد» با تکمیل پرسش نامه های روستا و خانوار انجام و سپس در فاز دوم طرح، مطالعات انجام شده با بررسی برنامه های فرادست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نهایت در فاز سوم طرح پیشنهاد ایجاد 4 مجموعه (8 حوزه خدماتی) و برنامه های سامان دهی خدمات رسانی و ادغام سکونتگاه ها ارائه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):