برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر اولتراسوندتراپی (ماوراء صوت درمانی) بر ترمیم استخوان در خرگوشگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی- فیزیوتراپی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1382

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

1- چاپ مقاله در نشریه یاخته شماره 17 بهار 82
2- ارائه مقاله به شکل سخنرانی در چهاردهمین کنگره جهانی فیزیوتراپی ژوئن 2003 بارسلون- اسپانیا
3- ارائه مقاله به شکل پوستر در دهمین کنگره جهانی اولتراسوند در بیولوژی 4-1 ژوئن2003 کانادا


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در این پژوهش تاثیر اولتراسوند درمانی با فرکانس 1MHz و 3MHz بر افزایش سرعت ترمیم استخوان خرگوش از دیدگاه بیومکانیک و بافت شناسی بررسی شد. این بررسی بر روی 160 خرگوش آزمایشگاهی از نژاد Dutch- Poland که حدود 4 تا 6 ماه سن و حدود 2 کیلوگرم وزن داشتند انجام گردید. هر خرگوش در بیهوشی کامل با شرایط استریل تحت عمل جراحی نقص جزئی استخوان تیبیا در هر دو اندام عقبی قرار می گرفت. اندام عقبی سمت راست به عنوان اندام آزمایش و اندام عقبی سمت چپ به عنوان اندام کنترل در نظر گرفته می شد. در واقع هر حیوان کنترل خود محسوب می گردید. حیوانات به روش کاملا تصادفی به دو گروه اصلی 80 سری تقسیم می گردیدند. گروه اول تحت درمان با فرکانس 1MHz و گروه دوم تحت درمان با فرکانس 3MHz قرار می گرفتند. هر یک از گروه های یادشده به روش مشابه به 4 زیرگروه و 20 سری برای هفته های اول تا چهارم تقسیم می گردیدند. نیمی از نمونه های هر گروه برای ارزیابی بیومکانیک و نیم دیگر برای ارزیابی بافت شناسی به کارگرفته شد. سایر ویژگی های اولتراسوند درمانی در هر گروه یکسان بوده و به این ترتیب بود: نوع 1:3 Pulse با دوز 0.1 w/cm2 به مدت 5 دقیقه در روز. روز جراحی روز صفر محسوب گردیده و از روز یک اندام عقبی سمت راست تحت اولتراسوند درمانی با فرکانس مشخص و دوز یادشده قرار می گرفت. پس از طی دوره های زمانی مورد نظر یعنی 7،14،21 و 28 روز پس از جراحی حیوانات با استنشاق اتر در فضای بسته از بین می رفتند. سپس استخوان جهت ارزیابی بیومکانیک به طور کامل از حیوان جدا شده و تحت آزمون سه نقطه خمش قرار می گرفت جهت ارزیابی بافت شناسی نمونه تهیه شده از محل نقص استخوانی پس از ثبوت، دکلسیفیکاسیون و پردازش بافتی در پارافین قالب گیری شده و برش هایی به ضخامت 7 میکرون از محل ضایعه تهیه می شد و به روش های هماتوکسیلین- اتوزین و تری کروم ماسون رنگ آمیزی می گردید. سپس از دو روش توصیفی و کمی (میانگین رتبه ای توصیفی کال استخوانی) برای ارزیابی استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که اولتراسوند درمانی با فرکانس 1MHz تغییرات معنی داری را در حداکثر نیروی قابل تحمل، ظرفیت جذب انرژی، حداکثر توانایی خمشی و نیروی وارد بر استخوان در مرحله الاستیسیتی در روزهای 28 و 21 پس از جراحی ایجاد می کند در حالی که در روزهای 7 و 14 پس از جراحی این اختلاف معنی دار نیست. میانگین رتبه توصیفی کال استخوانی به دنبال اولتراسوند با فرکانس 1MHz در روز 28 پس از جراحی اندام آزمایش افزایش معنی دار نسبت به اندام کنترل نشان می دهد. اولتراسوند درمانی با فرکانس 3MHz باعث افزایش معنی دار حداکثر نیروی قابل تحمل، ظرفیت جذب انرژی و حداکثر توانایی خمشی در روز 7 پس از جراحی در اندام آزمایش نسبت به اندام کنترل می گردد. در سایر روزهای تحت بررسی این اختلاف معنی دار نسیت. همچنین میانگین رتبه توصیفی کال استخوانی اگر چه در روز 7 در اندام آزمایش بیشتر از اندام کنترل بود ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. اولتراسوند درمانی با فرکانس 1MHZ در هفته سوم و چهارم و با فرکانس 3MHz در هفته اول پس از ایجاد نقص جزئی استخوان باعث افزایش توان بیومکانیک و خواص بافتی استخوان تیبیا خرگوش گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):