برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تأثیر کمبود پروتامین بر تراکم پیش‌رس کروموزوم اسپرم انسانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی-جنین‌شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1382

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 
نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

بعد از آنوپلوئیدی، عدم فعال شدن اووسیت که خود منجر به القاء تراکم پیش رس کروموزوم اسپرم (PCC: Premature Chromosome Condenstion) می شود، شایع ترین علت عدم موفقیت لقاح بعد از ICSI است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر کمبود پروتامین بر تراکم پیش رس کروموزوم اسپرم است. روش ها: از اووسیت های موش سوری نژاد MNRI استفاده شد. جهت به دست آوردن تعداد بیشتر اووسیت های در مرحله متافاز II از گنادوتروپین استفاده شد. 7.5 واحد بین المللی (IU) PMSG(Pregnant Mare’s Serum Gonadotropin) به روش درون صفاقی و 50 ساعت بعد 7.5 واحد بین المللی Hcg(Human Chromosome Condenstion)(IU) تزریق شد. 17 ساعت بعد از تزریق،hCG، اووسیت ها از ناحیه اوویداکت موش ماده خارج گردیدند. 37 بیمار از بین مراجعه کنندگان به پژوهشکده رویان انتخاب شدند نمونه های سیمن از بیماران در روز تخمک گیری جمع آوری شدند. بعد از آنالیز روتین سیمن، بخشی از مایع سیمن جهت ICSI(Intra Cytoplasmic Sperm Injection) آماده شد. در بخشی دیگر از مایع سیمن جهت ارزیابی مرفولوژی اسپرم و کمبود پروتامین اسپرم (رنگ آمیزی (CMA3 (Chromomycin A3) استفاده گردید. در هر گسترده 200 اسپرم ارزیابی شد. در این مطالعه اسپرم بیماران مذکور به 317 اووسیت موش تزریق شد (ICSI) سپس به روش air-dried تثبیت و رنگ آمیزی شده و آنالیز گردیدند.
اووسیت ها ابتدا به مدت 1 دقیقه در اسید تایرود جهت برداشته شدن زونا و اولین جسم قطبی قرار گرفتند سپس تحت تاثیر هیپوتونیک (
.50% سیترات سدیم به مدت 5 دقیقه) قرار گرفته و سپس هر اووسیت با سه قطره فیکساتیو (متانول، اسید استیک 1:3) روی لام فیکس شدند. بعد از رنگ آمیزی در گیمسا (10%) سلول ها با میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی 1000 بررسی شدند.
با تعیین ضریب همبستگی ارتباط بین کلیه پارامترها در 37 نمونه بررسی شده و مقایسه میانگین پارامترهای مختلف در دو گروه CAM3+<30% و CAM3+>30% با استفاده از آزمون t-test انجام شد.
نتایج حاصله نشان می دهد که بین کمبود پروتامین اسپرم از یک طرف (اندازه گیری شده با رنگ آمیزی
CMA3) و میزان PCC، Intact (سر دست نخورده اسپرم) و مرفولوژی غیرطبیعی سر اسپرم از طرف دیگر ارتباط معنی داری وجود دارد. از 257 اسپرم موجود در اووسیت های تزریق شده موش که از نظر سیتوژنتیکی قابل آنالیز بودند، %58.36 از اسپرم ها دست نخورده و %8.56 از اسپرم ها به صورت PNCD (Partial Nuclear Chromatin Decondensation) و %6.22 از اسپرم ها به صورت Decondensation) NCD (Nuclear Chromatin .85 26% از اسپرم ها به صورت PCC بودند. با استفاده از آزمون t-test مشخص گردید که میانگین PCC اسپرم و میانگین تعداد مرفولوژی غیرطبیعی سر اسپرم در بیماران با کمبود پروتامین (CMA3+بیشتر از 30%) در مقایسه با بیماران با پروتامین نرمال (CAM3+کمتر از 30%) کمتر است.
بحث: نتایج حاصله از این مطالعه بیانگر است که اسپرم های که دارای کمبود پروتامین و یا هیستون اضافه هستند نیز شانس بیشتری برای ایجاد
PCC دارند و از آنجائی که تا به حال تمامی گزارش های ذکر شده درباره علل القاء PCC درباره فاکتورهای سیتوپلاسمی تخمک مانند نحوه تحریک تخمدانی یا عدم بلوغ سیتوپلاسم است لذا تحقیق حاضر اولین گزارش PCC به دلیل فاکتور مردانه (کمبود پروتامین اسپرم) است که می تواند منجر به عدم لقاح و نتیجتا کاهش شانس باروری گردد.کلیدواژگان: تراکم زودرس کروموزومی، کمبود پروتامین، مرفولوژی اسپرم، کرومومایسین A3 و ICSI

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):