برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سامان دهی روستاهای پراکنده بخش «سیاهکل» در شهرستان «لاهیجان»گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: شهرسازی (برنامه ریزی منطقه ای)

پژوهشگران: 
سفردوست احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1376

کارفرما: سازمان جهاد سازندگی استان گیلان

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی و نقشه های اجرایی تهیه و به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

هدف از اجرای طرح، سامان دهی فضایی کالبدی سکونتگاه روستایی با توجه به یکپارچه دیدن مجموعه امکانات و محدودیت های موجود اجتماعی اقتصادی، محیطی و فضایی بر اساس دیدگاه همه سونگر (جامع) نسبت به کلیه تنگناها و قابلیت ها و ارتباط کلیه عوامل اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فضایی به منظور سامان دهی فضایی و توزیع جمعیت و فعالیت در مکان های زیستی بالقوه و بالفعل و همچنین سامان دهی مناسب تاسیسات و تجهیزات زیر ساختی و روساختی و تعریف جایگاه و تعیین نقش کانون های زیستی بزرگ و کوچک در بستر فضایی در دو مرحله بوده است:
- مطالعات وضع موجود و امکان سنجی طبیعی، اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و کالبدی نقاط روستایی محدوده طرح
- مشخص کردن نظام فضایی، مکان یابی، برنامه ریزی و تدوین ضوابط اجرای و پیش بینی سازمان اجرایی طرح به همراه زمان بندی برنامه هاکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):