برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح هادی روستای «امین آباد»گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: شهرسازی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1374

کارفرما: فرمانداری ری

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی و نقشه های اجرایی به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

طرح هادی روستایی امروزه در روستاهای بزرگ و مراکز دهستان ها به منظور هدایت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاها به اجرا درمی آید. روستای «امین آباد» یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان ری است که طرح هادی آن به دلیل مشکلات کالبدی و آلودگی فضاهای درونی و همچنین مشکلات اجتماعی از طرف «فرمانداری ری» پیشنهاد و مطالعات طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، و کالبدی آن با مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام و نقشه های اجرایی برای توسعه و هدایت روستا تهیه و به کارفرما ارائه شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):