برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر «لیزر هلیوم نئون» بر ترمیم استخوان در خرگوشگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: علوم تشریح

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1377

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

از نتایج آن دو مقاله «بررسی اثرات بیولوژیک لیزرهای کم توان بر افزایش سرعت و ترمیم شکستگی ها در حیوانات آزمایشگاهی» و «بررسی تاثیر لیزر کم توان هلیوم - نئون بر تسریع ترمیم استخوان در خرگوش» تهیه و در «اولین کنگره جانورشناسی ایران» - سال 1376 ارائه شده است. همچنین مقاله دیگر تحت عنوان «تاثیر پرتوهای لیزر کم توان هلیوم - نئون بر ترمیم استخوان خرگوش از دیدگاه بیومکانیک» تهیه و در «نهمین کنگره فیزیوتراپی ایران» - اردیبهشت ماه سال 1377 ارائه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در این پژوهش تاثیر پرتوهای لیزر کم توان (هلیوم نئون) بر افزایش سرعت ترمیم استخوان خرگوش از دیدگاه بیومکانیک مورد بررسی قرار گرفت.
40 خرگوش آزمایشگاهی نر از نژاد «
Dutch» که بین 4 تا 6 ماه سن داشته و حدود دو کیلوگرم وزن داشتند در این مطالعه شرکت داده شدند. هر خرگوش در بی هوشی کامل و با شرایط استریل تحت عمل جراحی ضایعه استخوانی ناقص (Partial Osteotomy) استخوان«تی بیا» قرار می گرفت. سپس حیوانات به روش کاملا تصادفی به دو گروه آزمایش (20 خرگوش) و کنترل (20 خرگوش) تقسیم شده و هر گروه با روش مشابه به سه گروه 4، 21 و 28 روزه تقسیم شده و پس از طی دوره های ذکر شده مورد ارزیابی قرار می گرفتند. روز جراحی روز صفر محسوب می گردید. در مرحله بعد موضع تحت تابش پرتوهای لیزر هلیوم نئون با دوز 1.2 J/Cm2 قرار داده می شد. تمامی مراحل یاد شده به غیر از تابش پرتوهای لیزر در گروه کنترل نیز انجام می گردید.
پس از دوره های زمانی ذکر شده حیوانات با استنشاق اتر در فضای بسته کشته شده و کل استخوان «تی بیا»ی حیوان جهت ارزیابی بیومکانیک از بدن جدا می گردید. برای ارزیابی رفتار بیومکانیک استخوان از دستگاه استحکام مواد «
Zwick 1494 Universal Testing Machine Germany» و آزمون «سه نقطه خمش» (Three Point Bending) استفاده می گردید. متغیرهای مورد بررسی عبارت بودند از حداکثر نیروی قابل تحمل (توسط برنامه نرم افزاری رایانه، بر حسب کیلوگرم)، ظرفیت جذب انرژی (با استفاده از فرمول ویژه، بر حسب کیلوگرم بر میلیمتر مربع)، نیروی تحمل شده در مرحله «الاستیسیتی» (با استفاده از فرمول ویژه، برحسب کیلوگرم).
ارزیابی های 14، 21 و 28 پس از عمل جراحی در هر دو گروه انجام می گردید. آزمون های آماری مورد استفاده عبارت بودند از: (T-Student) t، آنالیز واریانس (ANOVA) یک طرفه با استفاده از مقایسات چندگانه و معیارهای «Duncan, LSD».
یافته ها: حداکثر نیروی قابل تحمل استخوانی تی بیا خرگوش در روز 28 پس از جراحی در گروه آزمایش بیش تر از گروه کنترل بود (5-10×
1.8=P). در روزهای 14 و 21 اختلاف معنی داری بین دو گروه آزمایش و کنترل مشاهده نگردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):