برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید فیلم ضد میکروبی بر پایه WPIگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و فنآوریهای صنایع غذایی (واحد مشهد) 

گروه پژوهشی: علوم و صنایع غذایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1388

کارفرما: پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

کاربرد بسته بندی ها تجزیه پذیر حاوی مواد ضد میکروبی طبیعی در مواد غذایی علاوه بر کاهش آلودگی زیست محیطی، به دلیل به حداقل رساندن فرایندها سالم ساز فرآورده و به تبع آن حفظ ارزش غذایی و افزایش کیفیت محصول، مورد توجه قرار گرفته اند. در این تحقیق اثر ضدمیکروبی فیلم ها خوراکی تهیه شده از ایزوله پروتئینی آب پنیر که حاو اسانس آویشن شیراز می باشند بر باکتر ها اشریشیا کلی، سالمونلا انتریتیدیس، استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس (ایزوله شده از مواد غذایی) مورد بررسی قرار گرفت.
فیلم ها ایزوله پروتئینی آب پنیر با افزودن 1، 2، 3 و 4 درصد اسانس آو یشن شیراز تولید شدند. جهت بررسی اثر ضدمیکروبی این فیلم ها بر باکتر ها مورد مطالعه دیسک های به قطر 9 میلیمتر از فیلم ها تهیه گرد ید و روی پلیت های حاوی 10 میلی لیتر محیط کشت
BHI آگار که با حدود 107cfu/mL از باکتری های مورد مطالعه آغشته شده بودند قرار گرفت. پس از 24 ساعت گرمخانه گذاری در دمای 37oC، قطر هاله عدم رشد بر حسب میلی متر اندازه گیر شد و مورد تجز یه و تحلیل آمار قرار گرفت.
فیلم های حاوی اسانس آویشن شیرازی در هر چهار غلظت اسانس بر سالمونلا انتر یتید یس و اشر یشیا کلی اثر ضد میکروبی از خود نشان دادند اما هاله عدم رشد در فیلم های حاوی 1 درصد اسانس در مورد استافیلوکوکوس ارئوس و باسیلوس سرئوس مشاهده نشد. همچنین در تمام باکتری های مورد آزمایش فیلم های حاوی 3 و 4 درصد اسانس، به طور معنی دار (
P<0.05) بیشترین اثر بازدارندگی را نشان دادند. از آنجا که اختلاف بین 3 درصد و 4 درصد اسانس معنی دار نبود لذا می توان نتیجه گرفت کاربرد 3 درصد اسانس آویشن شیرازی به عنوان یک افزودنی طبیعی، در تولید فیلم های ضد میکروبی تهیه شده از ایزوله پروتئینی آب پنیر، جهت بسته بندی مواد غذایی می تواند مناسب باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):