برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی «سیتوژنتیکی» «اووسیت»های لقاح نیافته بعد از «IVF»گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: علوم تشریح

پژوهشگران: 
مزدارانی حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1376

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق برای افزایش نرخ باروری در پژوهشکده «رویان» استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

هدف این مطالعه بررسی «سیتوژنتیکی» «اووسیت های بارور نشده» برای یافتن دلیل عدم لقاح در روش های «IVF» بوده است. مطالعات متعددی افزایش ناهنجاری های کروموزومی را در «اووسیت»های انسانی که بعد از مجاورت با اسپرم بارور نشده اند نشان می دهند.
در این مطالعه بررسی «سیتوژنتیکی» بر روی 364 «اووسیت» از 101 بیمار انجام شد. در اووسیت های با متافاز قابل شمارش 39 درصد «هاپلوئیدی» مشاهده شد. در حالیکه «آنیوپلوئیدی» 61 درصد کل اووسیت های این گروه را تشکیل می داد.
انواع دیگری از ناهنجاری های کروموزومی مثل: «ناهنجاری های ساختاری کروموزومی (5.2%)، پلی پلوئیدی (2.8%)، PPC کروموزوم های اسپرم (14.3%)، چسبندگی در کروموزوم های اووسیت (5.8%) و عدم تراکم در کروماتین اووسیت ها (6.6%)» نیز مشاهده گردیدند.
نکات قابل توجه در این بررسی عبارتنداز:
1) بین فراوانی ناهنجاری های کروموزومی در اووسیت های لقاح نیافته از دو روش «IVF» و «ICSI» تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
2) در اکثر موارد اووسیت های لقاح نیافته یک فرد یک نوع ناهنجاری کروموزومی را نشان می دادند.
3) به نظر می رسد افزایش سن مادر با افزایش «آنیوپلوئیدی» و کاهش میزان لقاح در اووسیت ها رابطه ای مستقیم دارد.
4) «آنیوپلوئیدی»ها عامل اصلی در عدم لقاح اووسیت ها می باشند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):