برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر هم کشتی (Co-Culture) سلول های «اپی تلیان اویداکت»انسان بر جنین های دوسلولی موشگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: علوم تشریح

پژوهشگران: 
بهاروند حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1376

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

از نتایج آن دو مقاله زیر تهیه و در کنگره نازایی خاورمیانه (بحرین) - سال 1955 ارایه شده است:
- «تاثیر کوکالچر بر جنین موش مرحله
PN و دو سلولی»
- مقاله «تاثیر کوکالچر سلول های جداشده از نواحی مختلف لوله رحم انسان بر جنین موش در مرحله پیش از لانه گزینی»


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

«هم کشتی» (Co-culture) کشت هم زمان جنین با سلول های سوماتیک یکی از روش های مفید برای بهبود تکوین جنین قبل از لانه گزینی در محیط «in Vitro» می باشد. در این مطالعه اثر «هم کشتی» نواحی مختلف «اویداکت انسان» بر جنین های موش بررسی شد. بدین منظور جنین های دوسلولی ابتدایی موش (36 ساعت پس از تزریق (Hcgبا «اپیتلیوم نواحی آمپولا» (A)، «ایستموس» (I)، «مخلوط آمپولا ایستموس» (A+I) و گروه کنترل (C) (مجموعه 10-%10 FCS & Ham's F) کشت شدند. نتایج با آزمون «X2» آنالیز شدند.
بعد از 96 ساعت گروه های «هم کشتی [(A+I),(I),(A)]دارای درصد «بلاستوسیت» بیش تری نسبت به گروه کنترل (C) بودند (به ترتیب 53، 42، 39، 34%، P<0.001 برای A). علاوه بر این بعد از 120 ساعت درصد «هچینگ بلاستوسیت» بیش تری در «هم کشتی ها مشاهده شد. (به ترتیب 22، 22، 19، 8%) P<0.01) برای I)، (A)، P<0.01 برای A+I) بنابراین ممکن است:
- فاکتور یا فاکتورهای اویداکتی ناشناخته ای تکوین جنین های دوسلولی موش را در «هم کشتی ها» تحریک کند.
- «هم کشتی» جنین ها با «اپیتلیوم آمپولا» سبب تکوین درصد بیش تری از جنین ها شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):