برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استخراج و شناسایی کیفی «منتول» از «روغن نعناع»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
ناجی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1376

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این مطالعه برای تولید فرآورده های دارویی، غذایی و بهداشتی قابل استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

اسانس های گیاهی، روغن های معطری هستند که شامل ترکیبات آلی و غیرقابل امتزاج با آب بوده و اکثرا حاوی مقدار زیادی «ترپن» می باشند. در اثر اکسیژنه شدن «ئیدروکربن های ترپنی» موادی از قبیل«الکل ها، آلدئیدها، کتون ها، فنول ها، و اترهای فنلی» تولید می گردد. ترکیبات اکسیژنه فوق مسوول عطر و خواص درمانی اسانس ها می باشند.
نعناع از جمله گیاهان معطری است که مصارف دارویی و غذایی بی شماری دارد. عطر آن ناشی از ترکیبی به نام «منتول»می باشد که اثرات دارویی این گیاه را در بر دارد. منتول با نام شیمیایی «5- متیل 2- ایزوپروپیل سیکلو هگزانول الکلی» به فرمول «C10H20O» و جرم مولی 176 می باشد. نوع طبیعی آن چپ گردان یا «راسمیک» بوده و به ترتیب دارای نقاط ذوب و جوش 44 و 216 درجه سانتیگراد می باشد. در حلال های آلی مانند «الکل، اتر، کلروفرم، حلال های پترولیوم اتر و استیک اسید گلاسیال» حل می شود. این ترکیب به ندرت در آب محلول است.
در این پروژه استخراج و خالص سازی منتول از اسانس (روغن) نعناع مورد بررسی قرار گرفته و بهترین سیستم مخلوط حلال، جهت خالص سازی توسط ستون پیشنهاد شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):