برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی «سیتوژنتیکی» جنین های چندسلولی در «IVF»گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: علوم تشریح

پژوهشگران: 
مزدارانی حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1376

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

- ارائه به صورت پایان نامه «MSe» در رشته ژنتیک
- ارائه مقاله در «دومین سمینار نازایی - پژوهشکده رویان - سال 1376»


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در این مطالعه ارتباط بین میزان بقا جنین انسان در قبل از لانه گزینی در شرایط مصنوعی با ناهنجاری های کروموزومی به وسیله بررسی های «سیتوژنتیکی» انجام شد که در این بررسی 238 جنین با«مرفولوژی» متفاوت بین مراحل مختلف تقسیم جنین تا هشت سلول مطالعه شدند. به طور کلی میزان ناهنجاری های کروموزومی بین این جنین ها 89.8% می باشد. در مراحل 42سلول (تعداد 90 مورد) 91.7% و در مراحل 85 سلول (تعداد 65 مورد) 85.3% ناهنجاری مشاهده شده است. جنین هایی که اشکال «بلاستومری» غیرطبیعی یا قطعات مختلف «سیتوپلاسمی» دارند در گروه «مرفولوژی نامناسب» قرار می گیرند و میزان ناهنجاری های کروموزومی 95.4% (103 مورد از 108 جنین) بیش تری از «مرفولوژی خوب» 68.9% (20 مورد از 29 جنین) را نشان می دهند. در هر گروه «آنیوپلوئیدی» (2.2%)، «هاپلوئیدی» (1.5%)، «مزانشیم» (33.6%) یا ناهنجاری های ساختاری کروموزومی (5.8%) هم وجود دارند. به کارگیری روش تزریق اسپرم در درون «سیتوپلاسم اووسیت» (ICSI) در لقاح مصنوعی در انسان نیاز به تعیین میزان خطر حاصل از این روش در القاء تخریب رشته های دوک را ضروری می کند. به این منظور 68 جنین حاصل از «IVF» و 70 جنین حاصل از «ICSI» بررسی شدند. اگرچه میزان ناهنجاری در «ICSI» بیش تر از «IVF» می باشد اما این تفاوت به حد معنی داری نمی رسد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):