برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر «گلوکز، گالاکتوز و فروکتوز» بر رشد و نمو جنین دو سلولی موش در محیط کشتگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: علوم تشریح

پژوهشگران: 
حسینی احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1373

کارفرما: دانشگاه تربیت مدرس

خروجی طرح: 

از نتایج حاصل از این پژوهش دو مقاله تهیه و در «کنگره وین» و «کنگره خاورمیانه» ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

برای بررسی اثر «گلوکز، فروکتوز و گالاکتوز» بر رشد و نمو جنین دوسلولی موش در محیط های مختلف کشت، در این پژوهش جنین ها در مرحله آخر دومین چرخه سلولی (Late two cell) از موش سفید کوچک سوئیسی گرفته شدند. به این منظور تخمدان های حیوان ماده توسط «گنادوتروپین»ها تحریک شد (Super Ovulation) و 48 تا 50 ساعت پس از تزریق «hcG» نمونه گیری انجام گرفت. جنین ها به طور تصادفی در چهار نوع محیط کشت: «T6 دارای گلوکز (T6+gal)، T6 دارای گالاکتوز (T6+gal)، T6 دارای فروکتوز (T6+fr) و T6 بدون هگزوز (T6-h) در انکوباتور Co2 دار» و دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 72 ساعت قرار داده شدند. پس از 72 ساعت درصد تولید «بلاستوسیست» در (Hatching Blastocyst) به ترتیب40.56 ،22.66 ، 40.33، 23.26 بود. درصد «بلاستوسیست» و درصد خروج از «زوناپلوسیدا» (P<0.0001)، در حالی که اختلاف معنی داری بین «T6+gal» و «h-T6» و نیز بین «T6+gl» و «T6+fr» دیده نشد. از نتایج حاصل استنتاج می گردد که:
1- جنین موش قبل از مرحله لانه گزینی می تواند از فروکتوز به عنوان یک منبع انرژی استفاده کند در حالی که «گالاکتوز» چنین نقشی را نمی تواند ایفا کند و وجود یا عدم آن در محیط کشت تاثیری بر رشد و نمو جنین ندارد.
2- بدون وجود «گلوکز» جنین ها تا مرحله «بلاستوسیست» و خروج از «زوناپلوسیدا» به رشد خود ادامه می دهند اما زمانی که «گلوکز» یا «فروکتوز» به محیط فوق اضافه می گردد شرایط مناسب تری برای رشد و نمو جنین ها فراهم می شود و درصد بیش تری از آن ها به مراحل «بلاستوسیست» و «خروج از زوناپلوسیدا» می رسند. این نتایج نشان دهنده عدم ضرورت وجود «گلوکز» برای رسیدن به مرحله «بلاستوسیست» و «خروج از زوناپلوسیدا» و اثر افزایشی «
Synergism» گلوکز در حضور «لاکتات و پیرووات» است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):