برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثرات مهارتی «سوپرناتنت»های حاصل از بخش های مختلف «اپیدیم موش» بر توانایی لقاح اسپرم در موشگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: علوم تشریح

پژوهشگران: 
حسینی احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1373

کارفرما: دانشگاه تربیت مدرس

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در «دانشگاه تربیت مدرس» و «پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی» مورد استفاده قرار گرفته است.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در این پژوهش مقایسه بر روی«سوپرناتنت»های نواحی مختلف «اپیدیم موش» بر روی تخمک های تلقیح شده با اسپرم های ظرفیت یافته (اسپرم های ناحیه دم اپیدیم که 120 دقیقه «پری انکوبه» شده بودند) انجام گرفت. از 257 تخمک تلقیح شده 193 تخمک (74.5%) در حضور «سوپرناتنت»های اسپرم های ناحیه سر اپیدیم بارور شدند در حالی که درصد باروری در حضور «سوپر ناتنت»های نواحی تنه و دم اپیدیم به طور معنی داری کاهش نشان دادند، به طوری که از 276 تخمک تلقیح شده در حضور «سوپرناتنت»های ناحیه دم تنها 32 تخمک (11.49%) و از 362 تخمک تلقیح شده در حضور «سوپرناتنت» های ناحیه دم تنها 15 تخمک (4.15%) بارور گشتند. از آنجا که «سوپرناتنت» حاصله از اپیدیم، مشتمل بر ترشحات اپیدیم، بالاخص «ماکرومولکول»هایی است که نقش ممانعت از باروری را دارند، از تجربه حاضر این طور استنتاج می شود که ممانعت کنندگی «سوپرناتنت» از ناحیه ابتدایی به طرف انتهای اپیدیم به طور معنی داری افزایش می یابد که احتمالا بیانگر افزایش غلظت «ماکرومولکول»های موجود در اپیدیم یا افزایش فعالیت«ماکرومولکول»های مزبور است. از آنجا که بالا بودن توانایی مهارکنندگی«سوپرناتنت»های حاصل از اسپرم ها رابطه مستقیم با بلوغ اسپرم ها دارد در نتیجه می توان گفت که جمعیت اسپرم های بالغ در ناحیه انتهایی به مراتب بیش تر از ناحیه ابتدایی اپیدیم است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):