برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی خصوصیات کرونوتروپیک کاردیومیوسیت های مشتق از بن یاخته های جنینی موش پس از تیمار با bFGFگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی - سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
بهاروند حسین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

پذیرش و چاپ مقاله به زبان فارسی و انگلیسی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

سلول های بنیادی جنینی (ES) سلول هایی پرتوان هستند. این سلول ها توانایی متمایز شدن به انواع رده های سلولی را دارند و اغلب از توده سلولی داخلی جنین (ICM) در مرحله بلاستوسیست به دست می آ یند.
هدف: در این مطالعه تاثیر فاکتور رشد فیبروبلاستی بر تمایز کاردیومیوسیت های حاصل از سلول های بنیادی جنینی موش و خصوصیات فارماکولوژیکی آنها بررسی شده است.
تعداد 800 سلول بنیادی جنینی موش (
Royan B1) در قطرات آویزان و در پتری دیش کشت شدند. پس از دو روز سلول های ES در هر قطره جمع شده و تشکیل اجسام شبه جنینی (EB) را دادند. به دنبال آن EB ها به مدت پنج روز دیگر در ظروف باکتریایی کشت شدند. در دو روز اول، سلول ها باng/ml 10 فاکتور رشد فیبروبلاستی Factor) bFGF: basic Fibroblast Growth) تیمار شدند. سپس EB ها در ظروف 24 خانه کشت شدند. به صورت روزانه تعداد ضربان در دو گروه کنترل و bFGF شمارش شد و تاثیر داروهای کرونوتروپی ایزوپرنالین و فنیل افرین و کارباکول بر کاردیومیوسیت های حاصل در روزهای 3+7 و 7+7 و 14+7 بررسی گردید. همچنین بیان ژن های خاص قلبی از جمله: (Myosin Light Chain) MLC-2V, β-MHC, (Myosin Heavy Chain) α-MHC
β-Tubulin, (Atrial Natriuretic Factor) ANF
و oct-4 در روز 14+7 در دو گروه کنترل و bFGF با استفاده از RT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. به علاوه ایمونوهیستوشیمی با رنگ آمیزی کاردیومیوسیتها با آنتی بادی علیه α-actinin انجام شد.
نتایج شمارش روزانه نشان داد که
EB های گروه کنترل تعداد ضربان در دقیقه بیشتری نسبت به گروه bFGF دارند همچنین تست فارماکولوژیکی نشان داد که افزایش تعداد ضربان در دقیقه در پاسخ به ایزوپرنالین و فنیل افرین در مراحل اولیه تکوین (روز 3+7) در گروه bFGF نسبت به گروه کنترل بیشتر بود (p<0.035 و (p<0.019. داروی کارباکول سبب کاهش تعداد ضربان در دقیقه در هر دو گروه شد اما تفاوتی در میزان ضربان هر دو گروه دیده نشد. نتیجه آنالیز RT-PCR نشان داد که ژن هایβ-MHC, α-MHC MLC-2V, β-tubulin, و ANF دردو گروه کنترل و bFGF بیان می شوند و در روز 3+7 بیانکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):