برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اثر مایع «فولیکولر» انسان بر رشد و تکامل جنین های موش در محیط آزمایشگاهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: علوم تشریح

پژوهشگران: 
رضازاده مجتبی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1373

کارفرما: دانشگاه تربیت مدرس

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشکده «رویان» جهاددانشگاهی مورد بهره برداری قرار گرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در جریان «آسپیراسیون اووسیت» و گرفتن آن برای لقاح خارج رحمی (Invitro Fertilization) همواره مقداری مایع «فولیکولر» (FF) به صورت محبوس در بین سلول های «کومولوس» اطراف «اووسیت» با آن همراه می شود. در این پژوهش تاثیر این مایع بر «کلیواژ» و رشد و تکامل جنین های موش در محیط آزمایشگاه (Invitro) مورد تحقیق قرار گرفت. بدین منظور اقدام به کشت جنین های دو سلولی موش در محیط های زیر گردید (به مدت 72 ساعت) و رشد و تکامل آن ها تا مرحله «بلاستوسیت» و خروج از «پرده شفاف» تحت بررسی قرار گرفت.
«مدیوم %10-Ham's F10 سرم آلبومینار انسان» (گروه شاهد)، «مایع فولیکولر حرارت دیده» (FF=HF100 heat Treatmented pure)، «هامز مخلوط شده با 50%، 25%و 10% مایع فولیکولر حرارت دیده» (Hs50، HF25، HF10)، «مایع فولیکولر خالص حرارت ندیده» (Untreated or Fresh=Nf100) و «هامز مخلوط شده با 10% مایع فولیکولر حرارت ندیده» (NF10).
در ساعت 48 کشت آزمایشگاهی، 58.6% از جنین های دو سلولی در «HF100» به مرحله «بلاستوسیت» رسیدند. این نسبت برای «HF10, HF25, HF50» و «هامز سرم» به ترتیب 48.037.640.3% و 28.6% بوده است که درصد «بلاستوسیت»های «HF100 و HF25» به طور معنی داری بیش تر از «هامر سرم» بوده است. 24 (P<0.05) ساعت بعد یعنی در ساعت 72 کشت آزمایشگاهی، درصد «بلاستوسیت» در «HF10, HF25, HF50, HF100 و هامز سرم» به ترتیب 86.177.275.070.371.3 بوده است که در مقایسه، فقط اختلاف موجود بین درصد «بلاستوسیت» در «HF100» با سایر محیط های مورد آزمایش از جمله «هامز سرم» معنی دار بوده است. (P<0.05).
در مقابل، تقریبا تمام جنین هایی که در «NF10» کشت داده شده بودند پس از 24 ساعت از بین رفتند و از جنین های کشت داده شده در «NF10» حدود 44.1% به مرحله «بلاستوسیت» رسیدند (ساعت 72) که به طور معنی داری کمتر از درصد آن در «هامز سرم» و نیز سایر محیط های مورد تجربه بوده است. (P<0.05) این نتایج نشان می دهند که مایع «فولیکولر انسان» به صورت تازه اثر نامطلوبی بر رشد و تکامل جنین های اولیه دارد اما اگر به روش متداول در آزمایشگاه های «IVF » حرارت داده شود، (Treatment Heat) نه تنها می تواند امکان رشد و تکامل جنین های اولیه «بلاستوسیت» و خروج از «پرده شفاف» را فراهم آورد بلکه دارای اثرات«امبریوتروفیک» نیز می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):