برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید GM-CSF در شیر بزهای ترانس ژنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده ابن سینا 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1384

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (توتک)

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح، تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف این طرح تولید پروتئین GM-CSF در شیر بزهای ترانسژن است. برای رسیدن به این هدف ابتدا بایستی وکتوری ساخته شود که حاوی توالی کامل ژن یا ORF) GM-CSF cDNA) و قسمت تنظیم کننده (Promotor) باشد.قسمت تنظیم کننده باعث می گردد ژنی که بدان متصل است را در بافت مورد نظر بیان نماید. قسمت های تنظیم کننده بایستی قادر باشند که پروتئین GM-CSF را در سلول های غدد شیری بیان نماید. بدین منظور از قسمت های تنظیم کننده پروتئین هایی بایستی استفاده نمود که به طور اختصاصی در سلول های غدد شیری بیان می گردند.
مراحل و فازهای انجام طرح به طور بسیار خلاصه عبارت اند از:
1- تهیه
ORF (Open Reading frame) ژن GM-CSF انسانی و کلون نمودن آن.
2- کلون
GM-CSF در وکتوری که دارای CMV پروموتور جهت کنترل بیان ژن در کشت سلولی و با روش های RT PCR, Western blotting و بررسی فعالیت آن با انتقال محیط دارای GM-CSF تولید شده برروی سلول های دیگر.
3- تهیه
(Cassette) Vector مناسب آن دارای قسمت های تنظیم کننده بیان پروتئین ها در سلول های پستانی و downstream و Upstream ژن باشد.
4- انتقال
ORF ژن از پلاسمید قبلی به داخل کاست ساخته شده مذکور.
5- تهیه یک وکتور دارای
GFP (Green Fluorescent Protein) بجای ژن GM-CSF برای کنترل اقدامات انجام شده در مراحل بعدی در زیر نور UV به موازات استفاده از کلونهای دارای GM-CSF.
جهت اجرای طرح لازم است در اولین مرحله از موش به عنوان مدل استفاده نمود، به گونه ای که اول تزریق به داخل سلول های تخمک تهیه شده از موش انجام و پس از انتقال آن به رحم موش ماده و تولید حیوان ترانسژنیک، مقدار و شدت بیان پروتئین بررسی شود. (در صورت
set up شدن سیستم تولید حیوان ترانسژنیک و تثبیت اقدام بر روی موش مرحله بعدی صورت پذیرد.)
در آخرین تزریق و انتقال آن به داخل سلول های تخمک تهیه شده از بز و تولید بز ترانسژنیک برابر آنچه در موش انجام شده است. که به دلیل عدم وجود امکانات (نگهداری بز- عدم وجود بودجه) ادامه کار مقدور نبود. استفاده از تکنولوژی تولید حیوان ترانسژن در تولید مواد بیولوژیک، داروها و... از مهمترین نتایج انجام این طرح است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):