برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پتانسیل یابی کانی های قیمتی در گرانیت و پگماتیت های ایرانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی معدن- استخراج

پژوهشگران: 
افشاری سهراب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1384

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

در قالب یک گزارش مناطق امیدبخش معرفی و تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

گرانیت ها و پگماتیت ها سنگ های آذرین اسیدی لوکوکراتیک غنی از کوارتز هستند و از نظر عناصر گرانوفیلی غنی هستند. این عناصر شامل کاتیون هایی نظیر W، V، Mo، Be، B، Li، P، sb و آنیون هایی نظیر Co2، Cl و Fe هستند که مجموعه هایی شامل میکا، کوارتز، تورمالین، بریل، اسپودمن، توپاز، یاقوت و ... را تشکیل می دهند. از میان سنگ های گرانیتوئیدی، پگماتیت ها میزبان مناسبی برای کانی های قیمتی هستند که به دو دسته ساده و پیچیده طبقه بندی می شوند.
پی جوئی کانی های قیمتی از قبیل توپاز، بریل، یاقوت، تورمالین و ... در گرانیت ها و گماتیت ها همواره مورد توجه بوده است. در مراحل اجرایی این طرح در ابتدا از کلیه اطلاعات و سوابق مکتوب در خصوص سنگ شناسی و کانی شناسی سنگ های قیمتی در پگماتیت ها و گرانیت های ایران بهره گرفته شده است. سپس بر اساس اطلاعات موجود، مناطق دارای پتانسیل کانی های قیمتی در نواحی مختلف بررسی شده اند که این نواحی با توجه به گسترش توده های نفوذی در استان های غربی، شمال و شمال غربی، شرقی، جنوب شرقی، شمال و شمال شرقی و مرکزی ایران قرار دارند. در ادامه از مناطق مشخص شده نمونه برداری گردید. تعداد 150 نمونه از رسوبات آبراهه ای به وزن 5-3 کیلوگرم برای آنالیز کانی های سنگین و 50 نمونه از سنگ های گرانیتی و پگماتیتی جهت آنالیز شیمیایی برداشت گردید. با مطالعه نتایج آنالیزها مناطقی به عنوان نواحی مستعد جهت مطالعات بیشتر معرفی شده است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):