برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی تأثیرگذار بر سلامت و طراحی مدل مربوطگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: علوم بهداشتی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

طراحی ابزار دقیقی که در عمل اعتبار آن سنجش و ارزیابی شده تا اندازه گیری وضعیت اقتصادی اجتماعی در این متغیر در پژوهش های بهداشتی پزشکی با دقت لازم صورت گیرد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

در این پژوهش سعی بر این است تا ابزار دقیقی که در عمل اعتبار آن سنجش و ارزیابی شده طراحی گردد تا اندازه گیری وضعیت اقتصادی اجتماعی در این متغیر در پژوهش های بهداشتی پزشکی با دقت لازم صورت گیرد. مطالعه حاضر به صورت مقطعی بوده و در آن جامعه هدف کلیه خانوارهای ساکن در شهر تهران بوده است. حجم نمونه مورد نیاز برای جمع آوری داده ها 1000 خانوار تعیین گردید. جهت تعیین پایایی (Reliability) سوالات در هر حیطه Internal Consistency پرسشنامه با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ و Content Validity سوالات با نظر کارشناسان مربوطه بررسی گردید و Construct Validity با استفاده از روش Factor Analysis و Principal Component Analysis محاسبه شد. جهت تعیین طبقه اقتصادی اجتماعی در مقیاس دو حالتی از روش Summed Lickert Scale استفاده گردید. جهت تعیین طبقه اقتصادی اجتماعی در مقیاس چهار حالتی نیز از روش فوق استفاده شد. بدین منظور جهت تعیین Cut of point مقدار فاکتور کلی به دست آمده در نقاط چارک اول میانگین و چارک سوم به چهار قسمت تقسیم شد. مقادیر زیر چارک اول ضعیف، مقادیر بین چارک اول و میانگین متوسط، مقادیر بین میانگین و چارک سوم خوب و مقادیر بالای چارک سوم به عنوان بسیار خوب دسته بندی گردید. ایجاد تغییرات مختلف در وزن کلی هر دسته از متغیرها نشان داد در مناسب ترین حالت نمره روایی کلیه متغیرهای پرسشنامه بر اساس شاخص آلفای کرونباخ 0.6 بوده است. همبستگی متغیرهای تحصیلات سرپرست خانوار، تحصیلات همسر سرپرست خانوار، مساحت منزل مسکونی، قیمت زمین منزل مسکونی، داشتن اتومبیل شخصی، داشتن رایانه با نمره کل از سایر متغیرها بیشتر بوده است. از این رو با استفاده از مجموع متغیرهای فوق شاخص خلاصه شده تعریف گردید. در این مطالعه با استفاده از روش Reliability Analysis در نهایت یک پرسشنامه استاندارد تهیه گردید که هر دسته از سوالات آن به طور جداگانه و همچنین بخش های مختلف آن در مجموع دارای Internal Consistency مناسبی هستند. همچنین با استفاده از روش Principle Component Analysis یک متغیر معتبر و دو حالتی ساخته شد که بر اساس آن هر خانوار بر اساس نمره عامل کلی ساخته شده که نمره ای استاندارد است، در طبقه اقتصادی اجتماعی بالا یا پایین قرار می گیرد. از این روش، امکان محاسبه Odds Ratio و فاصله اطمینان آن در بررسی ارتباط وضعیت اقتصادی اجتماعی با پیامدهای بهداشتی فراهم می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):